MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

EDUKACINĖS PATIRTIES BANKAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Anotacija

(trumpas aprašymas)

Autorius

(vardas, pavardė, mokykla, kvalifikacinė kategorija)

1.

Psichosocialinė vaiko raida

Seminaro medžiaga

 

Kada ir kaip mes keičiamės, keliaudami per gyvenimą, kuo mes vieni nuo kitų skiriamės ir esame panašūs? Žmogaus gyvenimo kokybę, tarpasmeninius santykius, netgi tautos kultūrą įtakoja žmogaus asmenybė. Tyrinėtojai stebintys žmogaus gyvenimo tėkmę, diskutuoja, kiek mūsų praeitis turi įtakos ateičiai. Ar raidai būdingesnis pastovumas ar pokyčiai, ar vaiko ankstyvos patirties padariniai yra laikini ar ilgalaikiai.

Aušra Jakavičienė, Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.

2.

Metodinių priemonių dirbtuvės

Pristatymas

Idėjos, kaip susitikimus su mokiniais padaryti įdomesnius, ką veikti be IT pagalbos, patys gamins metodines priemones, kurios padės mokiniams pristatyti penkias Atgailos dalis, Sūnaus palaidūno istoriją ir Didžiąją Velykų savaitę.

Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės centro referentė Lina Mažeikaitė;

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkės Vilma Balandienė ir Rima Malavickienė.

3.

Technologijų pamoka kitaip. Technologijų mokymo(-si) idėjos mokykloje - daugiafunkciniame centre.

Seminaro medžiaga

 

Siekiant, kad šiuolaikinis mokinys  noriai lankytų technologijų  pamokas ir pasiektų ne tik asmeninės pažangos, bet ir didesnių technologijų mokymosi rezultatų, mokytojas turi nuolat ieškoti naujų ir efektyvių darbo būdų ir priemonių.

R. Gokdere, Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja

4.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio  planavimas ir įgyvendinimas

Seminaro medžiaga

Įvairūs praktiniai patarimai bei konkrečių gerosios patirties pavyzdžių, kaip ugdymo turinio planavimas organizuojamas darželiuose.

Lina Viliūšienė, Šakių vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė.

Dovilė Kazakauskienė, Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorės pavaduotoja ugdymui.

5.

Naujos ugdymo formos modernioje pamokoje. Ugdymas kitaip

Seminaro medžiaga

Ugdymo principų kaita mokykloje privertė mokytojus naujai permąstyti efektyvios pamokos kriterijus ir jų įtaką mokymosi motyvacijai.

Liuba Stankevičienė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, švietimo konsultantė.

6.

Projektinė veikla, orientuota į vaikų kalbą, kalbėjimą ir komunikaciją

Seminaro medžiaga

 

 

Taisyklinga, aiški ir raiški kalba jaunesniajame vaikų amžiuje, yra viena aktualiausių temų. Kalbinio ugdymo aktualumui atskleisti puiki priemonė gali būti projektinė veikla. Ji leidžia apjungti įvairias su kalba, kalbėjimu ir komunikacija susijusias sritis bei tėvus ir pedagogus

Vaida Staugaitytė,  Šakių vaikų lopšelio - darželio „Berželio“ vyresnioji logopedė.

Sigita Damijonaitienė, Šakių vaikų lopšelio - darželio „Berželio“ logopedė.

7.  

Užgavėnių tradicijos, papročiai ir kaukės

Seminaro medžiaga

Siekiant kokybiško ugdymo ikimokyklinėse įstaigose ir pradinėse mokyklose, reikalingas nuolatinis auklėtojų ir mokytojų tobulėjimas: naujų ugdymo metodų ir formų ieškojimas, bendradarbiavimas, reflektavimas.

Rūta Galinskienė, Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.

Odeta Sniečkutė, Šakių rajono  Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ”Vyturėlis” ikimokyklinio ugdymo auklėtoja. 

Jolanta Murauskienė, Šakių viešosios bibliotekos Sintautų filialo, bibliotekininkė.

8. 

Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai

Seminaro medžiaga

Parengti individualias programas, ugdyti, sudarant individualias dienotvarkes ir tvarkaraščius, naudojant simbolius, surasti tinkamus bendravimo ir kalbos ugdymo būdus.

Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro specialioji pedagogė metodininkė, Sidona Geraltauskienė, logopedė ekspertė Vida Kvaraciejienė.

9.   

Integruotas matematikos ir IT renginys  „Matematikos protmūšis“ ir gerosios patirties sklaida – „Skaitymo gebėjimų ugdymas matematikos pamokose“.

Seminaro medžiaga

Patirties apibendrinimas yra naudingas įvertinant esamą situaciją ir planuojant tolesnę ugdymo kaitą. Gerinant mokinių matematikos pasiekimus, svarbus vaidmuo tenka mokinių gebėjimams skaityti ir suvokti matematinius tekstus, todėl renginio metu didelis dėmesys skiriamas temai „Matematinio teksto skaitymas“.

Valda Valaitienė Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė

Aušra Matulaitienė Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

10.

Mokinių pasiekimų gerinimas: sėkmės, problemos, įžvalgos

Seminaro medžiaga

Virtuali aplinka turi didelį poveikį mokinio asmenybės formavimui(si). Ypač svarbu mokinį, nepriklausomai nuo jo amžiaus, asmenybės savybių matyti kaip visumą, veikiantį sistemoje – šeimos, bendraklasių, mokyklos, visuomenės.

Ilona Tamulienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos matematikos  mokytoja metodininkė.

Jolanta Laurinaitienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

11.

Tarimo ir rašymo paraidžiui (spelling) bei skanduočių ir ritminių pratimų panaudojimas anglų  kalbos pamokose skaitymo ir rašymo įgūdžių ugdymui

Seminaro medžiaga

Ritminiai pratimai, muzika ir skanduotės, įtraukiant tarimo paraidžiui praktiką – efektyvus įrankis mokant anglų kalbos.

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė A. Zymonienė, anglų kalbos mokytoja I. Kernazickaitė-Krukienė

12.

Teatrinių  lėlių  gamyba

Seminaro medžiaga

Pedagogių sukurti pasakų personažai – tai ne tik begalinės išmonės, fantazijos ir džiaugsmo pasaulis. Tai šilta pedagogo ir vaiko sąveika, kūrybiškumo ir vaikų elgesio modeliavimo priemonė.

Aurelija Klesevičienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtoja metodininkė.

Vilma Vokietaitienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtoja metodininkė.

13.

Visuminio ugdymo metodai šiuolaikinėje pamokoje. Atvirų veiklų stebėjimas ir aptarimas

Seminaro medžiaga

Aktyviai įsitraukiau į modernaus ugdymo įgyvendinimą. Naujas mokytojų mąstymas, drąsūs ugdymo kaitos įgyvendinimo žingsniai, kūrybiškos bendradarbiavimo su tėvais formos, įdomios mokymosi aplinkų kūrimo sąlygos įgalino skleisti gerąją darbo patirtį kitiems mokytojams.

Marijampolės Jono  Totoraičio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė.

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Vilija Pridotkienė.

14.

3D galimybės biologijos pamokose

Seminaro medžiaga

3D biologijos mokymosi objektai,  kurie detaliai vaizduoja animuotą ir realistinę vaizdo medžiagą bei pateikia svarbiausią su tais objektais susijusią paaiškinamąją (mokomąją) informaciją. Naudojant šias technologijas, mokiniai lengviau suvokia ir įsimena mokomąją medžiagą.

A.Taputienė, Sūduvos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

15.

"School can be fun with friends. Night at school". Naktis mokykloje - mokinių motyvacijos didinimui.

Seminaro medžiaga

Mokinių bendradarbiavimas yra neatsiejama moksleivio asmenybės ugdymo dalis, stiprinanti kūrybiškumą, iniciatyvumą, komunikabilumą. Popamokinė veikla suteikia galimybes atsiskleisti mokinių gabumams, leidžia pagilinti ir praktiškai panaudoti žinias, įgytas pamokų metu.

Sigita Mikelionienė, Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos vyr. anglų kalbos mokytoja

Albina Abromavičienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos  anglų kalbos mokytoja metodininkė

16.

Socialinis pedagogas-ankstyvosios prevencijos veiklų organizatorius ir saugios mokyklos kūrėjas

Seminaro medžiaga

Šiuolaikinėje mokykloje mokinys turėtų išmokti ne tik konkrečių programinių dalykų, bet ir įgyti žinių kaip gali atsiskleisti kaip asmenybė. Jam turi būti sudarytos sąlygos kurti, organizuoti, veikti. Norint, kad mokinys geriau suprastų kaip kurti saugią aplinką savo mokykloje jam reikia sudaryti galimybes analizuoti ir dalyvauti.

Astra Ilgūnaitienė, Šakių „Varpo“ mokyklos socialinė pedagogė.

Daiva Bataitienė, Šakių „Varpo“ mokyklos socialinė pedagogė.

17.

Lietuvių kalbos pamokos: patirtis dirbant su nauju vadovėlio komplektu 1 klasei (serija TAIP!) 

Seminaro medžiaga

Pradinių klasių mokytojai, pradėję dirbti su serijos TAIP! vadovėlio komplektu Lietuvių kalba 1 klasei, susiduria su iššūkiais, kaip modeliuoti lietuvių kalbos pamoką, kad mokiniai norėtų tyrinėti, atrasti, ieškoti, pažinti ir veiksmingai panaudotų visas komplekto siūlomas priemones.

Inga Ramanauskienė, Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

18.

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarka: specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Vaikų Specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo tvarka, pedagoginio įvertinimo kriterijai, būdai, dokumentavimas. Mokytojo veikla mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

Seminaro medžiaga

Siekiant šių tikslų pedagogams reikalingos nuolat gilinamos žinios apie specialių poreikių mokinių ugdymo teisinės bazės naujienas ir teikiamas galimybes, gerąją kolegų pedagoginę ir metodinę patirtį. Dalykinės švietimo pagalbos naujienos įgalina plėtoti mokytojų supratimą ir pedagogines kompetencijas įvertinant ir tenkinant mokinių specialiuosius poreikius bei ugdymo galimybes.

Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė, vyresnioji specialioji pedagogė Neringa Venčkauskienė.

19.

Vaikų psichologinio-socialinio atsparumo ugdymas: ką gali mokytojas?

Seminaro medžiaga

Emocinė vaiko sveikata priklauso nuo jo pasitikėjimo savimi ir savo vertės pajautimo. Vaikai, kurie jaučia esą mylimi, labiau pasitiki savo galiomis, užsiima mėgstama veikla. Emociškai atsparūs vaikai geba valdyti savo emocijas, būti savarankiški, atsakingi, pasitikintys savo jėgomis, jie yra atidūs, gebantys mylėti, užmegzti ir palaikyti ilgalaikius ryšius su kitais žmonėmis. O susidūrę su problemomis tokie vaikai naudoja pozityvias problemų įveikos strategijas.

Gražina Jakovickienė, Marijampolės kolegijos lektorė, mokyklos – darželio „Želmenėliai“ psichologė,  Ona Misiukevičienė, Petro Armino progimnazijos socialinė pedagogė ekspertė, švietimo lyderystės konsultantė

20.

Edukacinė išvyka „Netradicinių edukacinių erdvių panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“

Seminaro medžiaga

Etninės kultūros ugdymas padeda ugdyti mokėjimo mokytis, asmeninę, socialinę, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybiškumą, tautinę ir pilietinę savimonę. Šiuolaikinei pamokai keliama daug įvairių reikalavimų, pamokos sėkmė priklauso ne tik nuo metodikos, bet ir nuo mokytojo asmenybės, bei aplinkos, kurioje vyksta ugdymas.

Gražina Jakovickienė, Marijampolės kolegijos lektorė, mokyklos – darželio „Želmenėliai“ psichologė,

Ona Misiukevičienė, Petro Armino progimnazijos socialinė pedagogė ekspertė, švietimo lyderystės konsultantė

21.

Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos (SLURŠP) integravimas į gamtos mokslų pamokas

Seminaro medžiaga

Kaip „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programą“ sėkmingiau integruoti į gamtos mokslų pamokas, praplės požiūrį į sveikatą, šeimą, lytiškumo kaitą ir migraciją, nes sveikatos statistikos duomenų mokykla turi būti ta vieta, kur vaikas gauna patikimas žinias, įgyja reikalingus gebėjimus ir nuostatas.

S. Kukukienė, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė.

22.

Koks yra geras matematinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje.

Seminaro medžiaga

Vadovaujantis tyrimų duomenimis nustatyta, kad mokytojams stinga gebėjimų ir motyvacijos diskutuoti su mokiniais aktualiomis valstybės ir pasaulio gyvenimo temomis. Dalykas, kurį mokome matematikos pamokose pagal programą, nėra matematika.

Ilona Tamulienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos matematikos  mokytoja metodininkė.

23. 

„Specialistų bendradarbiavimas, vaiko kalbos korekcijos klausimais,dirbant SUP vaikais“

Seminaro medžiaga

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius su kiekvienais metais didėja, sutrikimai sunkėja, todėl specialistai ieško įvairiausių būdų ir metodų, siekdami šių vaikų ugdymo kokybės. 

Daiva Muckuvienė, Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji logopedė, Aistė Daugėlienė, Marijampolės lopšelio - darželio „Rūta“ logopedė metodininkė.

Druskininkų vaikų reabilitacijos skyriaus „Saulutė“ logopedės Giedrė Smaliukienė, Lina Marija Katčenkaitė, Dalia Mosiejienė, Reda Galčienė, Sandra Valentukevičiūtė, specialioji pedagogė Virginija Sakalauskienė.

24.

Tarpasmeniniai santykiai ir jų raida

Seminaro medžiaga

Bendraudami mes siekiame ne tik trumpalaikio, situacinio kontakto su aplinkiniais, tačiau mums labai svarbu užmegzti, kurti ir išlaikyti gerus ilgalaikius santykius su kitais. Tinkamas bendravimas padeda išlaikyti ir formuoti gerus tarpasmeninius santykius. Santykiai – dažnai vartojama, bet sunkiai apibrėžiama sąvoka.

Aušra Jakavičienė, Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.

 

25.

Pedagogo ir vaiko kūrybiniai atradimai pasitelkiant pasaką

Ši programa padės pedagogams pagilinti žinias apie pasakos, kaip ugdymo metodo tikslingą panaudojimą ugdant vaikus, įgyti praktinės patirties kuriant lėles, kaukes ir dekoracijas įvairiomis technikomis. Pedagogai turės galimybę kūrybinių gebėjimų raiškai kuriant pasakas “čia ir dabar“, ugdysis grupinio darbo įgūdžius.

Laima Kanienė, Kauno lopšelio-darželio ,,Daigelis” direktorė

26.       

XXI a. pamoka - ugdymas kitaip. Naujų raiškos formų paieška

 

Nauji pamokos vedimo būdai, kurie seminaro metu bus pristatyti, aptarti ir išbandyti praktiškai, padės pedagogams ugdyti ir įgyti naujas kompetencijas efektyviai planuojant ir realizuojant pamokos uždavinius bei koreguojant pamokos veiklas.

Liuba Stankevičienė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, UT konsultantė, ŠMM mokytojo veiklos vertintoja.

 

27.

Vokalinės technikos naudojimas dirbant su įvairaus amžiaus vaikais

 

Ši programa aktuali meno ir bendrojo ugdymo mokyklų  dainavimo bei muzikos mokytojams, kurie turės galimybę tobulinti muzikines kompetencijas, bendradarbiauti aptariant šiuolaikinius mokymo metodus, bei metodikas. Programa padės vystyti bei plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, siekiant skatinti efektyvų mokinių gebėjimų bei muzikinių kompetencijų ugdymą.

Daiva Žardeckienė, Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja, muzikos mokytoja metodininkė.

 

28.

Etnokultūros tradicijų puoselėjimas technologijų pamokose. Šiaudiniai sodai

 

Tradicinės savo tautos kultūros pažinimas sudaro prielaidas ugdyti pilietiškumą, meilę savo kraštui, tautai, padeda vertinti ir suprasti kitų tautų meną ir kultūrą. Šios programos paskirtis -skleisti informaciją apie šiaudinius sodus.

S. Valatkaitienė, technologijų mokytoja metodininkė;  R. Mikulienė, Šakių ,,Varpo“ mokyklos technologijų vyresnioji mokytoja;  R. Gokdere, Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja

29.       

Klasės auklėtojo darbas su tėvais

 

Teisingas auklėtojo ir tėvų  vaidmuo, kai po truputį, tačiau uoliai ir atkakliai,  pažindami vaiką su šviesiomis ir tamsiomis gyvenimo pusėmis, su gėriu ir blogiu, ugdome jo širdy tikėjimą gėrio pergale, ugdome, kad užaugęs gebėtų išspręsti savo gyvenimo uždavinių dalį.

 

J. Lipkevičienė, Asociacijos „Šviesos kampelis“ direktorė, Lietuvos tėvų forumo saviugdos klubų moderatorė, socialinės veiklos darbuotoja

 

30.    

Google teikiamų paslaugų naudojimas ugdymo procese. Programinės įrangos NetSupport pristatymas.

Mokyklos šiais laikais nebeįsivaizduojamos be kompiuterių klasių, o informacinių technologijų sprendimai vis labiau skverbiasi į pagalbą mokytojui, siekia padėti ir palengvinti organizuoti patį mokymosi procesą. Susipažinę su programine įranga NetSupport, mokytojai galės informacinių technologijų kabinete valdyti vykstančius procesus.

 

Nerijus  Mašalaitis,  Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas

 

31.      

Matematikos pamoka išmaniojoje klasėje

Dalyviai susipažins  su bendradarbiavimo ir produktyvumo platformos „Office 365“, įvairių skaitmeninių ugdymo priemonių, interaktyvios lentos Smart panaudojimo galimybėmis matematikos pamokose bei įgis praktinių šių priemonių valdymo įgūdžių, mokės sukurti interaktyvias užduotis. Mokytojai pagilins dalykines ir didaktines kompetencijas: kaip diferencijuoti dalyko turinį, naudojant įvairių tipų, lygių ir paskirties skaitmenines mokymo priemones, kaip organizuoti darbą pamokose, tikrinti mokinių žinias; sudominti mokinius matematika.

Rima Eitmantienė, Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė; Gediminas Grėsius, Kauno Milikonių progimnazijos geografijos mokytojas metodininkas

 

32.      

Mokinio individualios pažangos skatinimas ugdymo procese naudojant tarpdalykinę integraciją. Integruotas matematikos, fizikos ir IT renginys „Tiksliukų protmūšis“.

 

Bus pristatyta integruotų matematikos, IT ir fizikos renginių patirtis. Vyks integruotas matematikos, IT ir fizikos renginys „Tiksliukų protmūšis“ Šakių rajono 5-8 klasių mokinių komandoms. Renginio dalyviai, taikydami tiksliųjų mokslų žinias, kartu mokysis atlikti užduotis, rasti sprendimus. Bus stebima, atpažįstama ir skatinama komandos ir mokinio individuali pažanga.

Valda Valaitienė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė;

Aušra Matulaitienė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja. 

 

33.      

Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos

 

Svarbiausias Lietuvos švietimo strategijos tikslas yra tobulinti ugdymo procesą, siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui gerinti savo pasiekimus ir siekti individualios pažangos. Programos  paskirtis  –  padėti  Šakių rajono savivaldybės įvairių dalykų mokytojams suvokti mokinio skirtybes, jas atpažinti ir  panaudoti mokinio pažangai. Pritaikę teorines žinias, mokymosi medžiagą bei įgytas kompetencijas seminaro dalyviai įgis žinių apie mokinio skirtybes, išmoks atpažinti jas, gebės tinkamai pritaikyti ugdymosi metodus bei priemones.

 

D.Jazukevičienė, Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė;

J. Martinaitienė, Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos psichologė

 

34.

Iš praeities stiprybę semiam

Dar viena būtina kompetencija - meninis ugdymas, glaudžiai siejamas su ugdymu menu. Juk meninė mokinių kūryba ir meno suvokimas atspindi dvasinį jų pasaulį – tai, ką patyrė, suprato, išsiaiškino, ką laiko vertinga arba nevertinga kaip žmonės ir kaip piliečiai. Etninės kultūros ugdymas taip pat yra integrali bendrojo ugdymo dalis, padedanti siekti kultūrinio sąmoningumo ugdymo tikslų – formuoti asmens kompetenciją, kuri reiškiasi mokėjimu pripažinti, gerbti, saugoti kultūrinę įvairovę ir dalyvauti socialiai vertingoje kultūrinės raiškos veikloje. Programos dalyviai galės pažinti mokinius kitoje erdvėje, ne pamokų metu, pamatyti, kas juos motyvuoja mokytis, kokie jų pomėgiai, gebėjimai.

Algima Špokienė, Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos vyr. lietuvių kalbos mokytoja;

Skirmutė Janulaitienė, Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos vyresnioji muzikos  mokytoja;

Renata Baltrušaitienė, Šakių kultūros centro Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė.

 

35.

Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas

 

Iš standartizuotų testų rezultatų  galima įvertinti ir daryti išvadas, ką mokinys moka ir kur dar reikia atkreipti dėmesį. Mokytojo gebėjimas rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą kokybei gerinti, padeda geriau identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. Seminaro dalyviai praplės žinias apie mokinio mokymosi pažangos stebėjimą, susipažins su stebėjimo būdais ir galimybėmis juos įgyvendinti. Patobulins kompetencijas mokinio mokymosi pažangos projektavime ir stebėjime.

 

Rita Grybienė, Šakių „Varpo“ mokyklos matematikos mokytoja  metodininkė

 

36.

Stresas mokytojo darbe ir jo mažinimo būdai

Svarbu suteikti mokytojams pakankamai žinių apie stresą, jo poveikį organizmui ir rizikos veiksnius, kurie gali prisidėti prie jų sveikatos pablogėjimo. Siekiant mažinti mokytojų patiriamą stresą ir didinant jų psichologinį atsparumą, tikslinga praktiškai supažindinti su streso įveikos būdais, kurie galės būti pritaikomi ne tik kasdieniame mokytojų darbe, tačiau ir asmeniniame gyvenime.

 

Agnė Mišeikaitė, Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro psichologė