MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Suaugusiųjų švietimo institucijos

Marijampolės savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą organizuojančios ir vykdančios institucijos

 

Eil. Nr.

Institucijos pavadinimas

Veikla, susijusi su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu

Adresas

Svetainės adresas,

El. paštas

Atsakingas asmuo ir kontaktai

1.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.

Neformalusis  suaugusiųjų švietimas.

Kultūrinių renginių organizavimas.

Konferencijų, seminarų, kursų, mokymų, kultūrinio švietimo renginių  organizavimas pedagogams ir kitų sričių specialistams bei regiono gyventojams.

P. Butlerienės g. 3

Marijampolė

www.marsc.lt

 

sc.marijampole@gmail.com

Meilutė Apanavičienė

Tel. (8 343) 91321

 

Romutė

Koncevičienė

Tel. (8 343) 91558

2.

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas

Neformalusis suaugusiųjų švietimas, vienijantis pagyvenusius asmenis bei neįgaliuosius, kuriuo siekiama užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikyti fizinį aktyvumą, kelti žinių bei kultūros lygį, skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei sudaryti sąlygas saviraiškai bei patirties sklaidai.

Vytauto g. 47

Marijampolė

www.marijampolestau.lt

 

o.sakalauskiene11@gmail.com

ausrinelenk@gmail.com

Ona Sakalauskienė

Tel. +370 614 29696

 

Aušrinė Česnulienė

Tel.+370  612 54004

3.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka


Skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems asmenims,  įvairūs mokymai naudotis elektronine informacija ir technologijomis. 

Mokymai grupėse ir/arba individualiai.

Kultūriniai renginiai

Vytauto g. 20

Marijampolė

www.marvb.lt

 

j.dudkiene@marvb.lt

Jūratė Dudkienė

Tel. (8 343) 52945;

+370 616 40840

4.

Marijampolės kolegijos

Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras

Remiantis Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu bei centro veiklos nuostatais pagal lektorių parengtas ir patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas  organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai Kolegijoje ir už jos ribų. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvauja pedagogai, socialiniai darbuotojai bei jų padėjėjai, valstybės tarnautojai, kultūros darbuotojai, bibliotekininkai, verslininkai, vairavimo mokytojai bei vairavimo instruktoriai, buhalteriai, žemės ūkio specialistai, ūkininkai, bedarbiai, kolegijos studentai ir kt.

P. Armino g. 92-4

LT-68125 Marijampolė

www.marko.lt/

 

tsc@mkolegija.lt

Vaida Vitkauskienė

Tel. +370 652 90459

5.

Marijampolės profesinio rengimo centras

Profesinis mokymas pagal  centre vykdomas profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti. Transporto priemonių vairuotojų A1, A2, A, B, C, CE, D kategorijų pirminis mokymas. TR1  ir  TR2 kategorijų traktorių vairuotojų, SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų,

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų mokymai.

Ūkininkavimo pradmenų mokymai.

Bedarbių mokymas bendradarbiaujant su Marijampolės teritorine darbo birža.

Melioracijos specialistų mokymas ir perkvalifikavimas sektoriniame praktinio mokymo centre. Dizaino ir kompozicijos pagrindų, floristikos ir fitodizaino mokymai.

Kauno g. 117

Marijampolė

http://www.mprc.lt

 

mprccentras@mprc.lt

Romualdas Buckūnas

Tel. (8 343 68640);

Tel. +370 612 51758

6.

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymai: kirpėjų, barmenų, padavėjų kursai. Darbo rinkos profesinis mokymas, Valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimas ir vykdymas.

Parko g. 9

Marijampolė

https://www.smc.marijampole.lm.lt/

 

smcmari@gmail.com

Arūnas Kiulkis

Tel. (8 343) 52959

7.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

Sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui skirti teoriniai bei praktiniai mokymai fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, psichikos sveikatos ir kitomis temomis. Privalomieji pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai

Lietuvininkų g. 18

LT-  68300

Marijampolė

www.marijampolesvsb.lt

 

i.dabusinskaite@marijampolesvsb.lt

 

Ineta Dabušinskaitė

Tel. (8 343) 59 213;

+370 698 38 456

 

8.

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

 

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, tėvams (globėjams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams,  psichologinė, specialioji pedagoginė pagalba ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims, informacinė, konsultacinė, metodinė pagalba tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams.

Bažnyčios g. 19 LT-68298

Marijampolė

http://marijampoleppt.lt

 

tarnybamarijampole@gmail.com

Gražina Ambrasienė

Tel. (8 343) 50472

 

9.

Marijampolės meno mokykla

Neformalus suaugusiųjų mokymas: muzikos, dailės  mėgėjų (saviraiškos) ugdymo programos.

Vytauto g. 47 LT-68291

Marijampolė

http://www.marijampolesmm.lt

 

marijampolesmenomokykla@gmail.com

Rima Kukalienė

+370 617 89638

10.

VšĮ “Profesijų spektras” Marijampolės filialas

 

Suaugusiųjų profesinis mokymas pagal modulines profesinio mokymo programas bei neformaliojo profesinio mokymo programas ir neįgaliųjų profesinė reabilitacija. Asmenys gali mokytis ir įgyti floristo, apskaitininko ir kasininko, konditerio, virėjo, siuvėjo, pardavėjo, slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo, kirpėjo, vizažisto, masažuotojo, dažytojo, tinkuotojo, apdailininko ir kt.

 Asmenims, savišvietos būdu ar per darbo patirtį įgijusiems kompetencijas, yra galimybė įgyti kompetencijų ar kvalifikacijos pripažinimo pažymėjimą. Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmenims, kurie negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų neįgalumo lygį.

Rasos g. 6,

LT-68181 Marijampolė

www.goda.lt/spektras

 

4_spektras@goda.lt

 

Zita Naruševičienė

Tel. (8 343) 51961.

 

11.

UAB „ SDG

( Saugaus Darbo Garantas )

 

Formalūs ir neformalūs mokymai darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės rizikos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo teisės, vadybos sistemos diegimo klausimais. Turizmo renginių vadovų mokymai švietimo darbuotojams. Pedagoginių psichologinių žinių kursai suaugusiųjų pirminio profesinio bei vaikų neformaliojo švietimo mokytojams. Vidiniai bei atvirieji seminarai aktualiomis darbo teisės, finansų, vadybos, socialinėmis temomis.

Kauno g. 102

LT-68230 Marijampolė

www.sdg.lt

 

marijampole@sdg.lt

 

Jurgita Grabauskienė

Tel. +370 618 60348;

(8 343) 94046

 

12.

IĮ „L.T.T.“

Mokymų organizavimas, kalbų kursai, profesinių kompetencijų mokymai, neformalus vaikų švietimas, konsultacijos.

Vertimai raštu, žodžiu iš / į anglų kalbą.

Uosupio g. 18-18, Marijampolė

http://www.kalbosltt.lt/

 

beatavalungeviciene@gmail.com

Beata Valungevičienė

Tel. +370 685 30861

13.

Marijampolės apskrities moters veiklos centras

Teikia kompleksinę pagalbą ir socialines, teisines, psichologines konsultacijas.

Organizuoja ir vykdo  prevencinę, šviečiamąją veiklą smurto mažinimo klausimais, visuomenėje.

Skatina tarpinstitucinį bendradarbiavimą dalyvauja veiklose mažinančiose skurdą bei smurtą Sūduvos krašte.

Organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus moterims ir visuomenei aktualiais klausimais, teikia ir vykdo projektus.

Kęstučio g. 3

LT-68308

Marijampolė

https://marmvc.lt/

 

mvc.mot@gmail.com

 

Adolfina Blauzdžiūnienė

Tel. +370 633 55007;

(8 343) 59525

14.

VšĮ Vaikų žaidimų studija „Kodėlčius“

  

Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimas pagal Th. Gordono P.E.T programą bei pagal Pozityvios tėvystės konsultantų asociacijos kuruojamą STEP programą.

Jaunimo lyderystės mokymai jaunimui iki 20 m. pagal Th. Gordono Y. E. T. programą.

Grupinė dailės terapija, skirta savęs pažinimui ir saviugdai, asmeninė dailės terapija, skirta asmeniniam augimui, šeimos dailės terapija, skirta šeimos klimato gerinimui.

Vytauto g. 38A

LT-68295

Marijampolė

www.kodelcius.lt

 

kodelcius.studija@gmail.com

Rasa Kazlauskienė

Tel. +370 614 06451

15.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras

 

Porų rengimas santuokai, savanorių ugdymas ir palaikymas, konferencijų ir seminarų įvairiais šeimos gyvenimo klausimais, organizavimas, pozityvios tėvystės mokymai, stovyklos, savaitgaliai šeimoms, individualios konsultacijos, šeimų sielovada, paskaitos jaunimui lytiškumo ugdymo klausimais, jaunimo

rengimas šeimai pagal programą „Pažink save“.

J. Bendoriaus g. 3

LT-68309

Marijampolė

 

Kursai vyksta:

Vytauto g. 25, Marijampolėje

http://vilkaviskiovyskupija.lt/

 

seimos.c@vk.lcn.lt

Diana Pukelienė

Tel. (8 343) 53552

Lina Braukylienė

Tel. +370 686 78711

16.

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras

Mokymai tikslinėms grupėms - suaugusiems savanoriams, chorų vadovams asmenims, kurie darbuojasi jaunimo pastoracijoje.

J. Bendoriaus g. 3

LT-68309

Marijampolė

http://vvjc.lt/

 

jaunimo.vvjc@gmail.com

Rūta Jurkšaitė

Tel.: (8 343) 92 891;

+ 370 671 887 63

17.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“

 

Konsultuoja socialinius darbuotojus, organizuoja laisvalaikio užimtumą vaikams ir jaunuoliams, konsultuoja šeimas, patiriančias sunkumus.

J. Bendoriaus g. 3

LT-68309

Marijampolė

www.vvcaritas.lt

 

caritas@vk.lcn.lt

Aušra Adomavičiūtė

Tel. (8 343) 56338

18.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras

  

Tikybos mokytojų  kvalifikacijos tobulinimas, metodinės pagalbos teikimas, įvairių renginių tikybos mokytojams vyskupijos mastu organizavimas.

J. Bendoriaus g. 3

68309

Marijampolė

http://vkpkc.lt/

 

katechetikos.c@vk.lcn.lt

Lina Mažeikaitė

Tel. +370 671 89714

19.

VšĮ „Sveikatingumo idėjos“

Socialinių, kultūrinių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, kompiuterininkų mokykla, užsienio kalbų klubai, savanorsytės skatinimas.

J. Basanavičiaus

a. 9

LT- 68308, Marijampolė

www.inovatoriai.lt

 

info@inovatoriai.lt

Andrius Jasinskis

Projektų vadovė:

Ieva Vizgirdienė

Tel. +370 654 54270

20.

Kultūros variklis BWM

 

Edukacinės programos, skirtos verslo, psichologijos, kultūros  temoms nagrinėti. Bendradarbystės erdvė savarankiškam mokymuisi, parodoms, koncertams, diskusijoms ar kitoms socialinėms iniciatyvoms remti.

Pramonės g. 1A,

LT- 68176

Marijampolė

www.facebook.com/kulturos.variklis.BWM/

 

kulturos.variklis.BWM@gmail.com

Neringa Pangonytė

Tel. +370 604 30523

21.

Marijampolės vietos veiklos grupė

Verslumo ir savanorystės skatinimas, investicijų pritraukimas, kaimo bendruomenių švietimas aplinkosaugos, darnaus vystymosi, istorijos temomis, kaimo plėtros strategijų kūrimas ir įgyvendinimas

Lietuvininkų g. 18, Marijampolė

http://marijampolesvvg.lt/

 

almantas01@gmail.com 

Projekto vadovė

Lina Mineikienė

Tel. +370 655 52766

Valdybos pirmininkas

lmantas Matusevičius

Tel. +370 618 04931

22.

VšĮ „Seitanas“

 

Edukacinės programos sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos temomis, sveiko maisto gamyba ir pateikimas, mokymų organizavimas.

Jono Dailidės g 1,

LT-68176

Marijampolė

www.seitanasrestoranas.lt

 

raimonda_masyte@yahoo.com

Raimonda

Masytė-Baliūnienė

Tel. +370 659 60508

23.

Marijampolės AIKIDO Aikikai mokykla „Aikivaras“

   

Suaugusiųjų sportinis ugdymas, Aikido krypties, sveikos gyvensenos mokymų organizavimas

Vytauto g. 18

Lt-68306

Marijampolė

www.akivaras.lt

 

info@aikivaras.lt

giedrius_baliunas@yahoo.com

Giedrius Baliūnas

Tel. +370 659 60507