MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kontaktai

Mus rasite čia

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

Įmonės kodas 190493241

P. Butlerienės g. 3, Marijampolė LT-68306

tel. +370 343 91401

el. p. sc.marijampole@gmail.com


 

DARBUOTOJAI

 

Meilutė Apanavičienė – direktorė

Švietimo centre dirba nuo 1996 m. Lituanistė, edukologijos (andragogikos) magistrė. Nuo 2005 m. rugsėjo 2 d. - Marijampolės švietimo centro direktorė. Koordinuoja pedagogų tobulinimo(si) proceso organizavimą, švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimą, programų rengimą bei renginių organizavimą.

Tel. (8-343) 91321, el. paštas: meile.msc@gmail.com

 

Jolanta Gelžinienė – direktoriaus pavaduotoja

Švietimo centre dirba nuo 1995 m. Nuo 2005 m. rugsėjo 2 d. - direktoriaus pavaduotoja. Biologė, edukologijos (andragogikos) magistrė. Veiklos sritys – mokyklų metodinės tarybos veiklos ir metodinės veiklos koordinavimas bei programų metodinės veiklos organizavimo klausimais rengimas ir įgyvendinimas; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas bei metodinės veiklos koordinavimas; Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos veiklos kuravimas.

Tel. (8-343) 59498, mob. tel. +370 612 34277, el.paštas: jolanta.msc@gmail.com


Agnė Kolodzeiskienė – sekretorė

Švietimo centre dirba nuo 2018 m. Karjeros ir profesinio konsultavimo bakalaurė, socialinės antropologijos magistrė. Veiklos sritys – įstaigos dokumentai, jų parengimas ir registracija, personalo dokumentų tvarkymas, sąskaitų faktūrų išrašymas, korespondencija, informacijos sklaida. Šiuometu motinystės atostogose.

Tel. (8-343) 91401, mob. tel. +370 636 10987, el. paštas sc.marijampole@gmail.com

 

Romutė Koncevičienė – metodininkė

Švietimo centre dirba nuo 2002 m. Biologė, edukologijos (andragogikos) magistrė. Veiklos sritys – gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos), socialinių mokslų (istorija, geografija), suaugusiųjų mokytojų (andragogų), kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas bei šių dalykų mokytojų metodinės veiklos koordinavimas; Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių organizavimas ir koordinavimas; suaugusiųjų švietimo programų rengimas ir įgyvendinimas.

Tel. (8-343) 91558, mob. tel. +370 612 71505, el.paštas: romakonc@gmail.com

 

Daiva Liaukuvienė – metodininkė

Švietimo centre dirba nuo 2007 m. Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja. Veiklos sritys – matematikos, informatikos ir ekonomikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas bei šių dalykų mokytojų metodinės veiklos koordinavimas; tėvų švietimo koordinavimas; Šakių rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių organizavimas ir koordinavimas.

Tel. (8-343) 91558, mob. tel. +370 682 23853, el. paštas: liaukuviene@gmail.com

 

Vida Undzėnienė – metodininkė

Švietimo centre dirba nuo 1997 m. Radijo inžinierė, informatikos inžinerijos magistrė, informacinių technologijų mokytoja. Veiklos sritys – įvairių pakopų kompiuterinio raštingumo kursų, IKT panaudojimo ugdymo procese seminarų organizavimas, profesijos mokytojų ir neformaliojo ugdymo, kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas; Švietimo centro interneto svetainės administravimas.

Tel. (8-343) 91558, mob. tel. +370 674 26264, el. paštas: vida.undze@gmail.com

 

Gintarė Grigaliūnienė – metodininkė

Švietimo centre dirba nuo 2008 m. Dailės ir technologijų pedagogikos ir dailės edukologijos bakalaurė, viešojo administravimo magistrė. Veiklos sritys - tikybos ir etikos, dailės ir technologijų bei kūno kultūros, pradinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas bei šių dalykų mokytojų metodinės veiklos koordinavimas; atestacijos renginių ir kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių įvairių dalykų mokytojams organizavimas; kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų pedagogų bendruomenėms organizavimas.

Tel. (8-343) 92572, mob. tel. +370 602 50541, el. paštas: gintare.msc@gmail.com

 

Vygantas Dilys – metodininkas

 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. Specialybė – filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas.

Kuruojamos sritys – lietuvių kalbos, užsienio (anglų, vokiečių, rusų) kalbų mokytojų, specialiųjų ir socialinių pedagogų, logopedų, psichologų, bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tyrimas, programų parengimas ir įgyvendinimas, metodinės veiklos koordinavimas.

Tel. (8-343) 92572, mob. tel. +370 682 15825, el. paštas: vygantas.msc@gmail.com

 

Asta Liorančienė – vyriausioji buhalterė

Švietimo centre dirba nuo 2013 m.

Tel. (8-343) 91366, el. paštas: asta.msc@gmail.com

 

 

 

Nina Fiodorova - kultūrinių renginių organizatorė

Švietimo centre dirba nuo 2014 m. Veiklos sritys – kultūrinių renginių organizavimas; edukacinių programų rengimas ir įgyvendinimas; informacijos, apie galerijos veiklą, sklaida.

Tel. 8 652 84127, mob. tel. +370 652 84127, el. paštas: nina.menugalerija@gmail.com

 

 

Aušrinė Česnulienė – Neformaliojo suaugusiųjų mokymo koordinatorė

Švietimo centre dirba nuo 2013 m. Integruotos komunikacijos magistrė, andragogikos bakalaurė. Veiklos sritys - Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto vyresnio amžiaus besimokančiųjų neformaliojo mokymosi bei tobulinimosi poreikių tyrimas, informacijos apie TAU veiklą internetinėje erdvėje viešinimas, TAU mėnesio veiklos planų rengimas, bendradarbiavimas rengiant bei koordinuojant ES struktūrinių fondų bei kitų nacionalinių ir tarptautinių programų lėšomis finansuojamus projektus.

Tel. 8 655 16060, mob. tel. +370 655 16060, el. paštas ausrinelenk@gmail.com

 

Andrius Undzėnas - ūkio dalies vedėjas

Tel. +370 674 27521, el. paštas: andriusu.msc@gmail.com