MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Nuostatai

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-86

  

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATAI

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si) veiklose patvirtinančių dokumentų išdavimą, Centro, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Centro oficialusis pavadinimas – Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, trumpasis pavadinimas – Švietimo centras. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190493241.

3. Centras įsteigtas 1993 m. birželio 17 d. Marijampolės miesto Tarybos sprendimu Nr. 26. Vadovaujantis Marijampolės apskrities valdytojo 1995 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 19 Marijampolės švietimo centro steigėjo funkcijos iš Marijampolės miesto savivaldybės perimtos Marijampolės apskrities valdytojo. Vadovaujantis 2010 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 899 Centro savininko teisės ir pareigos bei turtas perduoti Marijampolės savivaldybei.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės biudžetinė pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga.

6. Savininkas – Marijampolės savivaldybė, kodas 111100960.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

8. Marijampolės savivaldybės taryba:

8.1. tvirtina Centro nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro vadovą;

8.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;

8.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Centro buveinė – P.Butlerienės g. 3, LT-68306 Marijampolė.

10. Grupė – neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla - švietimo pagalbos įstaiga.

11. Pagrindinė paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla.

12. Kita paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Mokymo formos – seminarai, paskaitos, kursai, stažuotės, organizuota tikslinė savišvieta.

15. Centro veiklos laikotarpis neribotas.

16. Centras yra paramos gavėjas.

17. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu ,,Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras“, blanką su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

18. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ(SI) ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

19. Veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

20. Pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59.

21. Kitos veiklos rūšys:

21.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas, 85.51;

21.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

21.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

22. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

22.1. knygų leidyba, kodas 58.11;

22.2. kita leidyba, kodas 58.19;

22.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

22.4.kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.00;

22.5. bibliotekų, archyvų muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.00;

22.6.kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

23. Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų mokymui(si), tenkinti Marijampolės savivaldybės ir Marijampolės regiono pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius, sudaryti sąlygas įgyti papildomų kompetencijų, skatinanti besimokančių bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų gerąją patirtį, tenkinti suaugusiųjų asmenų neformaliojo švietimo, savišvietos, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą, tenkinti Marijampolės savivaldybės gyventojų ir miesto svečių kultūros poreikius organizuojant Beatričės Kleizaitės–Vasaris menų galerijos veiklą.

24. Centro veiklos uždaviniai:

24.1. bendradarbiauti su Lietuvos ir regiono švietimo institucijomis pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo(si) politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje;

24.2. tirti ir prognozuoti švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

24.3. organizuoti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimą(si);

24.4. teikti tęstinio mokymosi neformaliojo švietimo paslaugas suaugusiems;

24.5. skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams ir kitiems suaugusiems tobulinti profesinį meistriškumą;

24.6. plečiant ir aktyvinant kvalifikacijos tobulinimo institucijų tarpusavio ryšius skleisti sėkmingai dirbančių švietimo institucijų bei švietimo darbuotojų pedagoginę patirtį;

24.7. koordinuoti metodinę veiklą, teikti metodinę pagalbą mokykloms, mokytojams, skleisti šalies ir užsienio pedagogų veiklos inovacijas;

24.8. koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano rengimą ir įgyvendinimą Marijampolės savivaldybėje;

24.9.organizuoti kultūrinę ir švietėjišką veiklą Beatričės Kleizaitės–Vasaris menų galerijoje;

saugoti, eksponuoti bei populiarinti menų galerijos kolekcijos meno kūrinius; užtikrinti meno vertybių apsaugą ir apskaitą;

24.10. vykdyti iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro gaunamos literatūros, mokyklinės dokumentacijos užsakymą, paskirstymą ir perdavimą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigoms.

25. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

25.1. rengia kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) programas bei projektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo prioritetus ir Marijampolės savivaldybės bei Marijampolės regiono švietimo įstaigų darbuotojų bei suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) poreikius, sudaro sąlygas asmenims tobulinti įgytą kvalifikaciją ir įgyti papildomų kompetencijų;

25.2. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginius (kursus, seminarus, mokymus, paskaitas, edukacines išvykas, konferencijas, parodas, kvalifikacijos tobulinimo(si) projektus ir pan.);

25.3. dalyvauja savivaldybės, regiono, šalies bei tarptautinių projektų rengime ir įgyvendinime;

25.4. koordinuoja metodinę veiklą, teikia metodinę pagalbą švietimo įstaigoms, pedagogams bendradarbiauja diegiant metodines naujoves; kaupia pedagogų parengtą metodinę medžiagą ir vykdo jo sklaidą bei koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įgyvendinimą Marijampolės savivaldybėje, telkia suaugusiųjų švietimą vykdančias institucijas bendrai veiklai, informuoja Marijampolės gyventojus apie tęstinio mokymosi galimybes savivaldybėje;

25.5. sudaro galimybes švietimo darbuotojams skleisti pedagoginę patirtį Švietimo centre: organizuoja gerosios patirties sklaidos seminarus, pedagogų ir jų ugdytinių darbų parodas, remia švietimo įstaigų kultūrinę veiklą;

25.6. kaupia pedagoginės literatūros bibliotekos fondus, metodines bei vaizdines ugdymo priemones ir sudaro sąlygas regiono švietimo darbuotojams tuo naudotis; skolina švietimo įstaigoms organizacinę techniką;

25.7. teikia informaciją apie mokomąją medžiagą ir naudojimąsi ja bei konsultacinę paramą švietimo darbuotojams;

25.8. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą regiono ugdymo įstaigų vadovams ir mokytojams kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

25.9. teikia informaciją komunikacinių, informacinių technologijų naudojimo klausimais regiono švietimo įstaigoms; sudaro galimybę švietimo darbuotojams bei suaugusiems asmenims tobulinti kompiuterinio raštingumo bei naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžius;

25.10. inicijuoja, kuria ir dalyvauja švietimo paslaugas plėtojančiuose, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos ir kt. programose bei projektuose;

25.11. organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu, jų lėšomis; sudaro sąlygas kitoms institucijoms Švietimo centre organizuoti renginius;

25.12. atsižvelgdamas į Marijampolės savivaldybės ir Marijampolės regiono poreikius ir galimybes, vykdo kultūrinę, leidybinę veiklą;

25.13.vykdo kultūrinę veiklą Beatričės Kleizaitės–Vasaris menų galerijoje: supažindina visuomenę su Beatričės Kleizaitės–Vasaris menų galerijos meno kolekcija, rengia, nuolatines ir laikinas meno kūrinių ekspozicijas, parodas, organizuoja kultūros ir švietėjiškus renginius;

25.14.užtikrina meno vertybių apskaitą, tvarkymą, ir tinkamas saugojimo sąlygas bei apsaugą;

25.15. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio švietimo institucijomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, dalyvauja Lietuvos švietimo centrų darbuotojų bei Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijų veikloje;

25.16. vykdo Centro veiklos kokybės įsivertinimą;

25.17. dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti Centro materialinę bazę, intelektinius resursus

25.18. kuria kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymosi veikloms įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

25.19. vykdo švietimo įstaigoms reikalingos mokyklinės dokumentacijos užsakymą, perduoda informaciją apie jos poreikį Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui, organizuoja atsiskaitymą už užsakytą mokyklinę dokumentaciją ir ją perduoda Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigoms;

25.20. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą, sistemingai atnaujina informaciją Centro interneto svetainėje;

25.21. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

26. Centre išduodami dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si) veiklose patvirtinantys dokumentai:

26.1. pažymėjimai, patvirtinantys švietimo programų baigimą ir kompetencijų įgijimą;

26.2.pažymos, patvirtinančios dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo(si), neformalaus suaugusiųjų mokymo(si) programų rengime ar kūrime bei įgyvendinime.

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

27. Centras, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

27.1. parinkti veiklos metodus ir mokymosi veiklos būdus;

27.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

27.3. Marijampolės savivaldybės tarybos leidimu jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

27.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

27.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

27.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

28. Centras privalo:

28.1. užtikrinti vykdomos veiklos kokybę;

28.2. užtikrinti saugią ir sveiką aplinką;

28.3. užtikrinti atvirumą Marijampolės savivaldybės bendruomenei.

 

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

29. Centro veikla organizuojama pagal:

29.1. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritaręs Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius;

29.2. direktoriaus patvirtintą Centro metinę veiklos programą;

29.3. direktoriaus patvirtintus Centro mėnesio veiklos planus.

30. Centrui vadovauja direktorius, kurį į darbą priima ir iš jo atleidžia Marijampolės savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Centro direktorius pavaldus Marijampolės savivaldybės tarybai.

31. Direktorius:

31.1. vadovauja Centro strateginio plano ir Metinių veiklos programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;

31.2. tvirtina Centro darbuotojų pareigybių sąrašą;

31.3. skiria vadybines funkcijas pavaduotojui, atsižvelgdamas į Centro veiklos sritis, sudaro galimybes jam savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

31.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

31.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

31.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, jas tvirtina;

31.7. sudaro klientams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

31.8. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro darbą, materialinius ir intelektinius išteklius;

31.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

31.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas bei darbo grupes;

31.11. Centro vardu sudaro sutartis;

31.12. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

31.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Centro turtu, lėšomis; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

31.14. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją;

31.15. teikia informaciją apie Centro vykdomas kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si) programas, jų pasirinkimo galimybes, dalyvavimo sąlygas, mokamas paslaugas, darbuotojų ir lektorių kvalifikaciją, svarbiausius Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, Centro bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

31.16. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi Centre;

31.17. inicijuoja Centro veiklos kokybės įsivertinimą;

31.18. bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, kitomis pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, socialiniais partneriais;

31.19. atstovauja arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti Centrui santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

31.20. vykdo ir kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose numatytas funkcijas.

32. Direktorius dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui.

33. Centro direktorius atsako už Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą ir Centro darbą, vykdymą, už demokratinį Centro valdymą, darbuotojų informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

43. Direktoriaus pavaduotoją, metodininkus, kitus darbuotojus ir aptarnaujantį personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Centro direktoriaus, jo pavaduotojo, metodininkų ir kitų darbuotojų pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo ir veiklos sudėtingumo.

45. Centro direktoriaus pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Marijampolės savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Direktoriaus pavaduotojo, metodininkų ir kitų darbuotojų pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Centro direktorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimo tvarką, ir Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais.

  

VI SKYRIUS

CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

47. Centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jam Marijampolės savivaldybės tarybos patikėtu turtu, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis, panaudos būdu naudojasi valstybine žeme.

48. Centras yra išlaikomas iš savivaldybės biudžeto. Lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

49. Centras gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Centras gali gauti lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama, tikslinei paskirčiai skiriamos lėšos, savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių, organizacijų bei piliečių aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

51. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

52.Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Marijampolės savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.

53.Centro veiklos priežiūrą atlieka Marijampolės savivaldybės administracija.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Svetainėje skelbiama informacija visuomenei apie Centro veiklą, pasiekimus, tradicijas, skelbiami pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai.

55. Nuostatai keičiami ir papildomi Centro direktoriaus ar Marijampolės savivaldybės tarybos iniciatyva.

56. Centro nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba.

57. Centro vieši pranešimai skelbiami Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ ir/ar Valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame laikraštyje viešiems pranešimams skelbti.

58. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________