MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Gamtos mokslų mokytojams

Šia programa plėtoja mokytojų gamtamokslinę kompetenciją, padedančią plėsti, įvairinti ir taikyti biologijos tiriamųjų darbų metodus ir formas pamokose, kurie palengvintų mokytojo darbą, motyvuotų mokinius, o mokymą(si) paverstų įdomia, naudinga veikla. Programa leidžia praktiškai bandyti ir kūrybiškai taikyti tiriamąją veiklą ugdymo procese, atnaujina žinias ir lavina įgūdžius, sudaro sąlygas diskutuoti ir dalinsis patirtimi.
Pagrindinis chemijos dalyko mokymo/si tikslas – plėtoti mokinių gamtamokslinę kompetenciją. Šiam tikslui pasiekti būtina skatinti juos domėtis prioritetinėmis mūsų šalies fizinių, technologinių ir medicinos mokslų plėtotės kryptimis ir moderniomis technologijomis.
STEM mokymas su NASA ir LEGO Education Kosmoso projekto rinkiniu
Konstruojant programą ir vykdant mokymus naudojama patirtis, įgyta projekte „Gamtos mokslų mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“. Ši programa pademonstruos mokytojams, kaip galima plėtoti mokinių gamtamokslines kompetencijas ir skleis gerąją patirtį iš kūrybinių partnerysčių „Pokyčių mokyklos“ projekto.
Plečiant mokinių akiratį, būtina integruoti mokomuosius dalykus su artimomis mokslo šakomis, kad mokiniai susidarytų platesnį ir išsamesnį pasaulio vaizdą. Ypač svarbu sukurti tinkamus edukacinių erdvių sprendimus ir surasti mokymuisi tinkamą netradicinę aplinką.
Seminaras skirtas chemijos mokytojams, dirbantiems pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose. Seminaro metu bus dalijamasi gerąja patirtimi, kaip, taikant komandinį mokymą(si), galima siekti geresnių mokymosi rezultatų chemijos pamokose, taip pat bus pristatyta šiuolaikinė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos gamtos mokslų laboratorija.
Įgyvendinant šioje programoje numatytas veiklas siekiama mokytojus susipažindinti su kompetencijų ugdymo galimybėmis taip pat mokoma analizuoti ir aptarti tyrinėjimo veiklas, vertinimo ir įsivertinimo galimybes ir skaitmeninių priemonių naudojimo idėjas.
Pirmoji seminaro dalis – „Reikšminiai skaitmenys“, „Matavimo vienetai“ ir „Grafikai“ – tai įžanginės temos, kurias reikia puikiai išmanyti ne tik kandidatams atstovaujantiems Lietuvai tarptautinėse mokslo olimpiadose (EUSO ir IJSO), bet ir dalyvaujant savivaldybės ar nacionaliniu mastu organizuojamose gamtos mokslų olimpiadose.
Antrojoje dalyje bus kalbama apie STEAM mokymo principus, Amerikos gamtos mokslų mokytojų naujausią patirtį ir tendencijas bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos planus steigti atviros prieigos centrus visoje Lietuvoje.