MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Humanitarinių mokslų mokytojams

Svarbiausias ,,Atvirkščios pamokos“ privalumas yra tas, kad mokiniai iš pasyvių klausytojų tampa aktyviais savo mokymosi proceso organizatoriais – tai mokymąsi daro efektyvesniu, o mokiniai lavina svarbius savarankiško mokymosi įgūdžius. Antra, studijuojant naują mokomąją medžiagą namie mokinių neriboja pamokos laikas, dėmesio neblaško klasės draugai ir pan.
Baigę 6 valandų kursų programą mokytojai gebės savarankiškai kurti kūrinio (teksto) analizės I-III lygių užduotis, vertinti sukurtą tekstą remiantis Solo taksonomija, gaus ir pritaikys savo veikloje mokinio pažangos matavimo įrankius, naudosis praktinėmis idėjomis.
Anglų kalbos mokytojai turės galimybę susipažinti ir patys išbandyti save atlikdami praktines užduotis. Taip pat įgis teorinių žinių, kaip efektyviau panaudoti skanduotes, ritminius ir tarimo paraidžiui pratimus skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui, kaip efektyviai naudoti laiką atliekant šias technikas ne tik individualiai, bet ir porose ar grupėse. Bus pateikiamos dažniausiai daromos klaidos.
seminare bus dalijamasi patirtimi, kaip analizuojami grožiniai kūriniai 9-12 klasėse, pristatomos tekstų skaitymo užduotys, aptariama rengimosi rašiniams metodika, ruošiantis VBE ir PUPP (planavimas, teminės lentelės ir kt.), aptariami pagal naująją PUPP programą sukurti skirtingų žanrų tekstai. Bus pateikiami ir vertinami mokinių darbų pavyzdžiai
Ši programa turėtų padėti užsienio kalbų mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras.
Seminaro metu lektorės dalinsis per daugelį metų sukaupta patirtimi, pristatys vadovėlio komplektą, kuris suteikia mokytojams visas priemones, kad pamoka būtų įdomi, patraukli vaikams ir jie mokytųsi noriai.
Programa labai tikslinga, nes pristatys kaip greitai ir lengvai naudojant skanduotes, tarimo paraidžiui ar ritminius pratimus galima apibendrinti, pakartoti ar įtvirtinti mokymosi medžiagą, praktiškai mokytojai bandys patys atlikti skanduotes bei nesunkiai pritaikyti ir adaptuoti esamas pagal pamokos uždavinius ar temą
Programos turinys, paremtas teorine ir praktine medžiaga, atskleidžia ugdomosios veiklos pertvarkymo galimybes organizuojant lietuvių kalbos – matematikos integruotą mokymą pagrindinėje mokykloje ir kuo integruotos pamokos pranašesnės už tradicines.
Ugdydami skaitymo įgūdžius mokytojai pastebi, kad mokiniai, skaitydami užsienio kalba, dažnai nepatiria sėkmės, nes nemoka taikyti tokių pat skaitymo strategijų, kaip ir skaitydami gimtąja kalba. Dažniausiai jie remiasi tik savo kalbinėmis žiniomis, suvokia tekstą pažodžiui, aiškinasi nežinomų žodžių reikšmes.
Siekiant užtikrinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo vieningą sistemą, aptarti kylančias problemas, kurios kyla mokiniams atėjus į gimnaziją iš skirtingų rajono mokyklų. Norint sudaryti kuo palankesnę aplinką mokiniui, siekiančiam vidurinio išsilavinimo, reikia suvienodinti reikalavimus, atsižvelgiant į programą. Seminaro metu bus gvildenamos problemos, kylančios vyresnėse klasėse ir ieškoma būdų, kaip padėti mokiniui, į ką kreipti dėmesį, siekiant paties geriausio rezultato.
Seminare bus diskutuojama aktualiais klausimais: kaip pagerinti mokinių raštingumo ir skaitymo įgūdžius, kaip sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui pamokoje patirti sėkmę, kaip organizuoti ugdymo procesą, kuris stiprintų mokinių norą mokytis, tobulėti. Seminaro metu pedagogai dalinsis gerąja patirtimi, savo sėkmės istorijomis.
Seminaro metu bus pristatomi netradiciniai ugdymo metodai mokant lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokykloje (tiek žemesnėse, tiek vyresnėse klasėse), akcentuojama skaitymo svarba ir įtaka gyvenime, patariama, kaip paskatinti mokinius per metus perskaityti 30 knygų, nemažai dėmesio skiriama įvairių žanrų tekstų (rašinių) kūrimo metodikai, literatūros svarbai mokinių rašto darbuose.
Seminare nuosekliai aiškinama, kaip lengvai įveikti rašinio baimę, kokiais keliais įtraukti mokinį į rašymo procesą, pateikiami gimnazistų bendraamžių rašinių pavyzdžiai, jų įvertinimai. Remiantis asociatyviu dėlionės principu pristatoma mokiniui vientisa ir integrali sistema literatūrinio (kultūrinio) rašinio formavimui, nurodomi būdai darbui su šaltiniais, citatomis, skirtingais tekstais ir kontekstais.