MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams

Mokysimės suprasti kaip reikėtų įgyvendinti ugdymo(si) turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. Planuojant veiklas, svarbu yra vaiko gebėjimai, motyvacija ir kokius įgūdžius jis įgis, vaiko stipriosios pusės, jo poreikiai, galimybės ir interesai. Vaikų pasiekimų aplankai. Šis dokumentų rinkinys parodo svarbiausius vaiko pomėgius ir stipriąsias raidos puses.
Mokymų metu dalyviai praktiškai dirbs su skaitmeniniais įrankiais ir priemonėmis, atliks praktines užduotis, gaus konsultacijas. Išklausę 9 ak. val .programą klausytojai patobulins informacinių technologijų naudojimo kompetencijas.
Šiuolaikinės technologijos tapo neatsiejama ugdymo dalimi, todėl programos metu bus parodomos, pristatomos šiuolaikinės technologijos (interaktyvios lentos) ir mokoma, kaip galima jas pritaikyti ugdymo metu, ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Šios programos dėka pedagogai gebės panaudoti interaktyvius ugdymo(si) objektus, taip galės organizuoti šiuolaikišką ir į vaiką orientuotą ugdymo procesą pasitelkiant technologijas.
Svarbiausias uždavinys – išmokyti vaiką į situacijas ir problemas žvelgti tyrėjo akimis bei laikytis pagrindinių tyrinėjimo ir pažinimo taisyklių. Viskas turi vykti tarsi savaime patiriant pažinimo džiaugsmą, be nusivylimo ir neigiamų emocijų. Vaikas – aktyvus savo žinojimo, identiteto, kultūros kūrėjas, todėl tam svarbu mokytojo kūrybinis mąstymas, kuriant edukacines erdves.
Vaikai yra ir pasaulio skaitytojai. Mokytojas – ne scenoje esantis išminčius, o pagalbininkas, skatinantis tyrinėti, išreikšti ir dalintis. Atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, individualius gebėjimus Lego studijoje vaikai žaidžia, konstruoja „rimtus“ statinius, mokosi spręsti problemas, situacijas, konstruoti pagal schemas ir jas kurti.
Vaiko psichinė sveikata priklauso nuo darželio mikroklimato, mažylio emocinio komforto. Bazinių emocijų lavinimas, supratimas ir socialinis-psichologinis ugdymas skatina auginti sveika pilnavertiška asmenybę, kuri išmoksta suprasti savo emocijas, spręsti konstruktyviai konfliktus, užjausti ir padėti, išugdyti bendruomeniškumą jausmą.
Supažindinti seminaro dalyvius su kalėdinių žaisliukų gamybos būdais.
Siekiant įgyvendinti Pasaulinės sveikatos organizacijos, „Lietuvos sveikatos programos“, Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos programos nuostatas bei sveikatinimo veiklos ugdymo institucijose kokybę ir kiekybę, šia programa siekiama siekiama supažindinti tėvus ir pedagogus su psichinės sveikatos, kaip vienos iš visuminės sveikatos dalių samprata, aptarti bendravimo su vaiku ir mikroklimato kūrimo darželyje ir šeimoje ypatumus.
Sukurta sistema palengvintų ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų darbą, sumažintų dokumentų ruošimą popierinėje laikmenoje ir pateiktų daugiau informacijos ugdomų vaikų tėvams.
Vaikų, kurių matematiniai gebėjimai ugdomi nuo mažų dienų, matematinio mąstymo rezultatai yra gerokai geresni. Programa parengta siekiant gerinti vaikų matematinių įgūdžių ugdymą/si darželyje.
Ši programa padės ikimokyklinių įstaigų atestacijos komisijų vadovams, besiatestuojantiems pedagogams laiku ir tinkamai parengti atestacijai reikalingus dokumentus. Pagrįsti savo veiklą bei įrodyti kompetencijas, aptariant, analizuojant konkrečius veiklos faktus, priskiriant juos vertinamoms veiklos sritims ir sklandžiai pasirengti vertinimo procedūroms.
Ši programa ne tik supažindins pedagogus su besikeičiančiomis technologijomis, bet taip pat ir leis praktiškai patiems išbandyti įvairias programėles, technologijas
Seminaro metu įgyta patirtis suteiks pedagogams įvairiapusę naudą tiek profesinių žinių gilinimui, tiek vidiniam tobulėjimui, tiek asmeninių savybių plėtrai. Tikimasi, kad pedagogai kūrybiškai pritaikys įgytas žinias, ras naujų idėjų ir jas įgyvendins ugdymo procese
Ši programa padės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, įstaigos administracijai stiprinti bendrąsias ir didaktines kompetencijas, susijusias su ugdymosi aplinkos tobulinimu.
Seminaro patirtis padės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams ir jų padėjėjams naujai pažvelgti į savo pačių galimybes veiksmingai įgyvendinti smurto prevenciją.
Šia programa siekiama padėti pedagogams plėtoti ir tobulinti jau turimas informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese kompetencijas bei įgyti naujų.
Ši programa padės pedagogams pagilinti žinias apie pasakos, kaip ugdymo metodo tikslingą panaudojimą ugdant vaikus, įgyti praktinės patirties kuriant lėles, kaukes ir dekoracijas įvairiomis technikomis. Pedagogai turės galimybę kūrybinių gebėjimų raiškai kuriant pasakas “čia ir dabar“, ugdysis grupinio darbo įgūdžius.
Parengta programa – 6 val., jos įgyvendinimas programos dalyviams suteiks galimybę susipažinti ir naudoti pasakų terapijos metodus, padedančius geriau suprasti ne tik ugdytinius, bet ir save, gebančiais objektyviai vertinti gąsdinančius gyvenimo pokyčius.
Ši programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, kitų ugdančių specialistų žinių, supratimo ir gebėjimų apie ugdymo(si) proceso planavimo galimybes įgijimą bei nuoseklų jų vertybinių nuostatų apie ugdymosi individualizavimą kaitą.
Lytinio švietimo srityje daug įvairių ypatumų, todėl ugdytojai turi nuolat turtinti savo santykius bendraujant su jaunuomene. Galioja viena svarbi taisyklė – gebėti tinkamai atliepti į vaikų sukurtas situacijas, kūrybiškai atsakyti į vaikų klausimus apie lytiškumą atsižvelgiant į amžiaus grupę. Reagavimai, atsakymai turi augti kartu su vaikais, jie neturi būti tiesmuki, o vaizdingi, duodantys peno švelniai vaiko sielai. Seminare pažvelgsime, kaip maži vaikai žaidžia ,,daktarus‘‘ ir panagrinėsime būdingiausias lytinio ugdymo ypatybes – nuo kūdikystės iki jaunuolio amžiaus.
Ankstyvasis amžius yra labai svarbus laikas vaikų kalbai ugdyti(s). Šiuo metu reikia skatinti sukelti vaiko kalbines, motorines ir emocines reakcijas į kalbą. Tam reikia sukurti tinkamą aplinką ankstyvojo amžiaus vaikų kalbai ugdyti.
Programa skiriama ankstyvojo ir ikimokyklinio muzikinio ugdymo pedagogo profesinei kompetencijai, konkrečiai – muzikinio ugdomojo sveikatinimo srityje, plėtoti. Programos aktualumą liudija tai, kad sveikatos apsaugos statistikos duomenimis, Lietuvoje dramatiškai daugėja vaikų, sergančių psichikos, nervų ligomis bei turinčių elgesio sutrikimų. Tad aktualu ieškoti efektyvių prevencinių priemonių, ugdytinių sveikatai gerinti neformalaus ugdymo erdvėje.
Pedagoginis darbas pareikalauja iš žmogaus išbūti įtampoje, varginančioje ir kūną, ir sielą. Gera savijauta, fizinė ir psichinė pedagogo sveikata užtikrina ir kokybiškai atliekamą darbą. Jei žmogus prastai jaučiasi, jis prastai ir dirba. Užgniaužtos emocijos perauga į ligas. Kai žmogus patiria nuolatinę įtampą, stresą dažnai prasideda nemalonūs pojūčiai: skauda pilvą, svaigsta galva, plaka širdis, trūksta oro ar pan. Esant ilgalaikiam stresui, prasideda ilgalaikiai sutrikimai. Vidinę žmogaus būseną atspindi kūnas.
Programos dalyviai turės galimybę pasidalinti gerosios patirties sklaida ugdymo procese. Mokytojai įgis ugdymo(si) proceso valdymo ir aplinkų kūrimo kompetencijų, sužadins motyvaciją perimti ir reflektuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo inovacijas, padės įgyti reikiamų žinių ir praktinių įgūdžių, ugdant SUP vaikus bendrojo ugdymo įstaigoje.
Puslapiai: 12»