MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Pradinio ugdymo mokytojams

Programa padės suprasti tai, kokia tvarka ir kokiais prioritetais vadovaujantis yra išrenkami konkurso nugalėtojai. Tai turėtų žinoti juos ruošiantis pedagogas.
Dabartiniame pasaulyje nebepakanka žinoti tik teoriją, svarbu suprasti, kaip ir kodėl vyksta įvairūs reiškiniai, kaip juos galima pritaikyti realybėje ir kokios jų sąsajos su realia aplinka. Taikant patirtinį mokymą(si), t. y. mokymą(si) keliant hipotezes, analizuojant priežastis, ieškant paaiškinimų, mokinys taps brandžiau mąstančiu žmogumi ir suvoks pasaulį kaip vientisą ir nedalomą visumą.
Seminaro metu bus pristatytas informatikos bendrosios programos projektas, aptarti metodai, įgalinantys įvairiapusiškai taikyti IT, pateiktos priemonės, padedančios žengti pirmuosius programavimo žingsnius. Diskusijos, gerosios patirties aptarimai, praktinis darbas grupėse, metodų analizavimas padės mokytojoms tobulinti skaitmeninę ir profesinę kompetenciją – ugdyti pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimus.
Seminaro metu bus pristatytos kūrybiškai įgyvendinamos ugdymo turinio formos. Mokytojos stebės atviras veiklas, jas analizuos, aptars, dalinsis gerąja ugdymo patirtimi.
Seminaro metu pristatomi ir aptariami reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Kokia ji turėtų būti? Koks mokytojo vaidmuo joje?
Programos metu mokytojai stebės ugdymą ketvirtoje klasėje, aukštesniųjų mastymo gebėjimų, kritinio, analitinio mastymo ugdymo galimybes. Susipažins su Mastymo žemėlapių taikymo praktiniais aspektais.
Programa skirta mokytojams, organizuojantiems ar besidomintiems integruotu ugdymu pradinėse klasėse. Ji supažindina su pasaulio pažinimo, kalbų, matematikos, menų ir kitų mokomųjų dalykų integracija, su integruotų temų apibendrinamaisiais projektais, projektinės veiklos idėjomis.
Seminaro metu bus išbandytos ir aptartos keletas veiklų pagal pateiktus veiklų aprašus. Pristatytos gamtamokslinės spintos priemonės, Aptarti veiklų ir stebėjimų planai, rekomendacijos.
Pamokų stebėjimas – tai puikus mokymosi būdas. Gebėjimas veikti kūrybiškai ir siekti naujovių yra labai svarbus tiek mokytojo tobulėjimui galimybę stiprinti ir plėtoti turimas kompetencijas
Galime į kūrybiškumo išraiškas žvelgti plačiau – kaip į gebėjimus išradingai generuoti naujas idėjas, improvizuoti, mąstyti savarankiškai ir konstruktyviai, žaibiškai orientuotis sudėtingose situacijose, netipiškai spręsti problemas
Norint išugdyti kompetencijas, būtina mokinį įtraukti į aktyvų mokymąsi. Ugdymo turinio parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė ypač priklauso nuo mokytojo pasirengimo kryptingai ir įdomiai įgyvendinti veiklas pamokoje, apgalvoti kūrybišką metodų pritaikymą, didelį dėmesį skiriant refleksijai ir mokinių aktyvumui.
Naujasis serijos TAIP vadovėlis sudarytas pagal atnaujintą lietuvių kalbos programą. Jame pateikiamos naujos mokymosi strategijos, metodikos, sąsajos su nauja skaitmenine aplinka.
Nauji pamokos vedimo būdai, kurie seminaro metu bus pristatyti, aptarti ir išbandyti praktiškai, padės pedagogams ugdyti ir įgyti naujas kompetencijas efektyviai planuojant ir realizuojant pamokos uždavinius bei koreguojant pamokos veiklas.
Seminaro metu bus pristatyti ir aptarti reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Kokia ji turėtų būti? Koks mokytojo vaidmuo joje? Kaip ugdymo procesą paversti atradimų akimirkomis, į ką pažiūrėti pamokoje kitaip, kas turėtų koreguoti pamokos planavimą ir kt.
Seminaras skirtas pradinių klasių mokytojams, besidomintiems integruotu ugdymu, organizuojantiems ugdymą savo klasėse temomis. Seminaro metu bus pristatytos integruoto ugdymo perspektyvos pradiniame ugdyme.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa skirta pradinių klasių mokytojams, dirbantiems mokyklose, kuriose ugdymo procesas organizuojamas lietuvių kalba ir lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems pradinėse klasėse.
Seminarų metu daugiausiai dėmesio bus skiriama praktiniam darbui, jo refleksijai, diskusijoms. Tikėtina, kad seminarų dalyviai, atlikę praktines užduotis bei supratę jų sąsają su šiuolaikine ugdymo teorija; pagilins pedagogines kompetencijas matematikos ugdymo didaktikos srityje bei gerąją patirtį taikys praktikoje.
Nauji pamokos vedimo būdai, kurie seminaro metu bus pristatyti, aptarti ir išbandyti praktiškai, padės pedagogams ugdyti ir įgyti naujas kompetencijas efektyviai planuojant ir realizuojant pamokos uždavinius, bei koreguojant pamokos veiklas.
Kūrybiškai ir inovatyviai šias idėjas įgyvendinti padės naujų internetinių programų, skirtų ugdymui ir (įsi)vertinimui pamokoje pristatymas. Seminaro metu bus pristatytos trys IKT programos (Plickers, Quizziz, QR kodavimo), kurios skirtos naudoti pamokoje grįžtamajam ryšiui, testų sudarymui, pamokos refleksijai ir vertinimo apdorojimui. Mokytojai praktiškai išbandys šias programas, susipažins su jų taikymo galimybėmis.
Įgyvendinant programą daugiausiai dėmesio bus skiriama skaitymo proceso nagrinėjimui atsižvelgiant į kognityvinius skaitytojo veiksnius: informacijos radimą, tiesioginių išvadų darymą, interpretavimą, vertinimą. Dalyviai išsiaiškins, kokiais būdais ir metodais ugdyti mokinių skaitymo gebėjimus, savarankišką ir kūrybinį mąstymą. Nagrinės skaitymo strategijų pavyzdžius.
Mokymų metu susipažinsime su mokymosi motyvacijos didinimo galimybėmis ir būdais, mokysimės juos praktiškai įgyvendinti, dalysimės gerąja patirtimi. Ieškosime būdu kaip motyvuoti mokytis ne tik mokinį, bet ir mokytoją. Mokymai skirti pradinių klasių mokytojams.
Pradinių klasių mokiniai baigdami 4-ias klases visi skaito. Tačiau jų skaitymas yra daugiau mechaninis, orientuotas į teksto atgaminimą garsiai, nesigilinant į jo skaitymo suvokimą. Mokytojams iškyla uždavinys siekti sąmoningo skaitymo.