MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Tiksliųjų mokslų mokytojams

Tikimasi, kad išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis matematikos mokytojai patobulins dalykines (specialiąsias) kompetencijas ir mokymo(si) proceso valdymo profesinę kompetenciją.
Programa skirta visų kvalifikacinių kategorijų matematikos mokytojams. Nagrinėjama, kaip diferencijuoti dalyko turinį, naudojant įvairių tipų, lygių ir paskirties mokymo priemones (popierines ir kompiuterines). Pristatomos tiek pačios priemonės, tiek mokytojų pagalbininkai – kompiuteriniai darbo įrankiai, skaitmeniniai vadovėliai.
Šioje programoje klausytojus supažindinsiu su savo ir kolegų patirtimi naudojant pamokose AKS, kaip jų pagalba galima lengviau sudominti mokinį, mokytojui ir mokiniui pasitikėti savo jėgomis, išsikelti realius mokymo(si) tikslus ir uždavinius, pasirinkti ir taikyti tinkamas mokymo(si) strategijas ir priemones, planuoti mokymo(si) laiką, vertinti ir įsivertinti mokymo(si) veiklą bei pažangą, remtis veikloje įgyta patirtimi išsikeliant naujus mokymo(si) uždavinius, pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.
IKT integravimas į mokymo(si) procesą siekiant tobulinti mokymą(si) yra aktualus klausimas šiandieninei mokyklai. Sumanus šiuolaikinių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų naudojimas motyvuoja mokinius, skatina juos naudotis IKT siekiant mokymosi tikslų.
Seminaro metu bus įsigilinama į matematikos mokytojo reikalavimus, įžvelgiamos galimybės ir būdai naujoms dabartinio laikotarpio diktuojamoms matematikos mokytojo kompetencijoms įgyti.
Daugelis mokinių teigia, kad matematika yra nuobodi ir sunki, kad ji neturi ryšio su gyvenimu ir menkai naudojamos šiuolaikinės technologijos mokymo procese. Nors mokytojai ir žino įvairių mokymo metodų, tačiau dažniausiai naudoja tradicinius metodus, pasiteisindami, kad kitokia veikla yra rizikinga (programos apimtys didelės).
Programa skirta visų kvalifikacinių kategorijų vidurinių mokyklų ir gimnazijų matematikos mokytojams. Bus pristatomos metodinės priemonės, padedančios ruošiant mokinius matematikos PUPP, VBE bei olimpiadoms, taupančios mokytojo darbo laiką ruošiantis pamokoms. Mokytojai susipažins su nauju kompiuteriniu įrankiu (KURK).
Šalies ir tarptautiniu mastu vykdomų mokinių matematikos pasiekimų tyrimų rezultatai byloja apie poreikį daugiau dėmesio skirti mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų (AMG) ugdymui. Šios problemos sprendimo veiksmingumas priklauso ne tik nuo mokytojų suvokimo, kokia AMG samprata vadovaujamasi, bet ir nuo jų pasirengimo kurti, kūrybiškai taikyti modernias užduotis.
Matematinio ugdymo kaita turi būti siejama su pagrindinio matematinio ugdymo tikslo, supažindinti moksleivius su moderniąja elementariąja matematika, įgyvendinimu. Siekiant šio tikslo matematika atsiskleidžia kaip kūrybos bei logiško mąstymo šaltinis ir kaip mokslinio pažinimo pagrindas. Aukštesni rezultatai pasiekiami, kai didžiausios pastangos skiriamos išmokyti moksleivius atlikti standartines užduotis.