MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ugdymo įstaigų vadovams

Ši programa yra skirta supažindinti ugdymo įstaigų vadovus su pažangios Lean vadybos principais, pagrindiniais elementais, bei taikymo ugdymo įstaigose principais bei pavyzdžiais, su priežastiniais ryšiais, kurių pagalba Lean vadybos taikymas padeda pasiekti aukštesnių mokinių pasiekimų, geresnės mokinių socialinės-emocinės gerovės, palankesnės darbo aplinkos, didesnio pedagogų įsitraukimo į ugdymo įstaigos veiklos ir ugdymo procesų tobulinimą.
Mokymų metu bus pateikti praktiniai pavyzdžiai apie galimą įvairių duomenų (vidaus vertinimo, NMPP, mokyklos susitarimų dėl mokinių pažangos vertinimo) naudojimą mokyklų veiklos( pamokų, projektinių idėjų, metinių veiklos priemonių) planavimui bei veiklos tobulinimui.
Ši programa sukurta būtent tam, kad puikias specialisto kompetencijas pastiprinus vadovavimo įgūdžiais, turėtume puikius, motyvuotus ir rezultatų siekiančius vadovus.
Programa skirta darbuotojams (vadovams), kurie, vykdydami LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo reikalavimus, skirs metines užduotis, organizuos ir vykdys metinį darbuotojo veiklos vertinimą. Ja siekiama suteikti teorinių ir praktinių žinių, kurios padėtų tinkamai suformuluoti darbuotojus motyvuojančias užduotis bei padėtų susitarti dėl bendrų pamatuojamų organizacijos ir darbuotojo veiklos tikslų ir būdų jiems pasiekti.
Šis seminaras yra skirtas ne vien reaguoti į silpnas vietas, bet ir atsižvelgti į visus svarbius sunkumus siekiant SUP mokinių ugdymo kokybės. Todėl jame analizuojama sisteminė, "nereceptinė", gilios įžvalgos problematika ir analizuojami sėkmės veiksniai, padedantys ne tik atnaujinti esamą padėtį (sistemą) mokykloje, o ją visą iš naujo atrasti, nes didžiausi pokyčių iššūkiai susiję su tobulėjimu ir tobulinimu - daryti kažką geriau ir inovatyvumu - daryti kažką naujo. Taigi, seminaras turėtų paskatinti įžvelgti sunkumus, trukdančius daryti kažką naujo ir patirti naujus matymus, įsivaizdavimus, padedančiu daryti kažką geriau.
Programa parengta remiantis 2011-2013 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdytų išorės vertinimų Marijampolės savivaldybėje bendrojo ugdymo mokyklose pateiktose ataskaitose suformuluotais mokyklų veiklos tobulintinais aspektais.
Ši programa yra skirta supažindinti su šiuolaikinės lyderystės, vadybos inovacijų ir gerųjų praktikų įtaka ugdymo įstaigų organizacinei kultūrai, pedagogų darbo aplinkos gerinimui, bendruomenės sutelkimui ir sisteminiam problemų kėlimo ir sprendimo gebėjimų ugdymui, kurie galiausiai įtakoja mokinių pasiekimus ir socialinę-emocinę gerovę.
Biudžetinių organizacijų vadovams svarbu žinoti pagrindines asmens duomenų apsaugos nuostatas ir reglamentą - teisinių, techninių ir organizacinių priemonių visumą, skirtą apsaugoti asmens duomenims nuo neteisėto ar atsitiktinio asmens duomenų tvarkymo.
Seminaro ,,Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo pletojimas mokykloje” skirtas paruošti mokyklos lyderius imtis iniciatyvos, telkti bendruomenę nuosekliam socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimui, kuris padės įgyvendiniti visuminį vaikų ugymą, siekti mokyklos pažangos išugdant brandžą asmenybę.
Praktinio seminaro dalyviai praplės žinias apie darbuotojų motyvacijos valdymą ir darbuotojų ugdymo bei motyvavimo sistemos kūrimą, gebės identifikuoti organizacijos ir/ar darbuotojo silpnąsias/tobulintinas puses bei darbuotojo/organizacijos potencialą, gauti tiesioginį grįžtamąjį ryšį, geriau suprasti darbuotojo vertybes ir požiūrį, planuoti efektyvesnį darbuotojo tobulinimą ir apmokymą, sužinoti savo paties trūkumus ir pranašumus.
Seminaras skirtas pamokos organizavimo ir pedagoginės veiklos priežiūros tobulinimui. Mokyklų vadovai ir pavaduotojai, mokyklų skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai turės galimybių įsigilinti į pedagoginės priežiūros sampratą, įgyti teorinių žinių ir pamatyti praktiškai, kaip galima pedagoginės veiklos priežiūrą sieti su mokyklos tikslais, uždaviniais, mokysis stebėti, įvertinti ir aptarti pamoką.
Valstybės pažangos strategijoje "Lietuva 2030" numatytas siekis pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi. Šiame kontekste labai svarbi tampa švietimo sistema ir konkrečiai joje veikiančios organizacijos.