MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠVIETIMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

Švietimo centro veiklos tikslas – prisidėti prie Mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo sudarant sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui(si),  neformaliajam suaugusiųjų mokymuisi bei Marijampolės savivaldybės gyventojų ir miesto svečių kultūrinių poreikių tenkinimui.

Pagrindinės švietimo centro veiklos kryptys – pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir metodinės pedagogų veiklos organizavimas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir Tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimas bei kultūrinės veiklos organizavimas Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje. 2020 m. spalio 26 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-349 švietimo centrui pavesta organizuoti savivaldybės dalykines olimpiadas ir konkursus bei dalyvavimą šalies olimpiadose.

2020 m. švietimo centro veiklos rezultatas – 321 pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir metodinės veiklos renginys (iš jų – 131 organizuoti nuotoliniu būdu), 6,8 tūkst. dalyvių – pedagogų, kitų sričių darbuotojų, neformaliajame švietime dalyvaujančių suaugusiųjų ir mokinių; Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizuoti 8 kultūriniai renginiai (iš jų viena virtuali galerijos kolekcijos kūrinių paroda), 1,6 tūkst. kultūrinių renginių dalyvių ir galerijos ekspozicijų lankytojų ir 1,8 tūkst. virtualių lankytojų/virtualios parodos peržiūrų);  pradėti įgyvendinti du Lietuvos kultūros tarybos ir Sporto rėmimo fondo finansuojami kultūros ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo sričių projektai (plg. 2019 m. - 342 pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir metodinės veiklos renginiai, 7,8  tūkst. dalyvių – pedagogų, kitų sričių darbuotojų, suaugusiųjų ir mokinių; Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje 19 organizuotų kultūrinių renginių, 2,5 tūkst. kultūrinių renginių dalyvių ir galerijos ekspozicijų lankytojų).

Siekiant numatytų tikslų ir įgyvendinant strateginiame veiklos plane numatytus uždavinius bei veiklos prioritetus, pasiekti šie rezultatai:

 

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi organizavimas.

Vadovaujantis 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais ir remiantis ugdymo įstaigų bei pedagogų poreikiais ir nacionaliniais švietimo prioritetais parengtos 35 ne trumpesnės nei 40 val. pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi programos ugdymo įstaigų pedagogų bendruomenėms, švietimo pagalbos specialistams, dalykų mokytojams, įgyvendinta 15 tęstinių programų, organizuoti 189 pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginiai (3 kursai, 110 tęstinių programų modulių ir trumpalaikių seminarų, 39 paskaitos, 6 konferencijų, 13 pedagogų ir jų ugdytinių darbų parodų, 18 kitų renginių), kuriuose 4604 Marijampolės savivaldybės ir apskrities bei kitų savivaldybių pedagogai turėjo galimybių patobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas, drauge su pedagogais mokymosi veiklose ir kituose renginiuose dalyvavo 379 Marijampolės savivaldybės mokiniai. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių trukmė – 279 dienos, 1513 val.

Remiantis švietimo įstaigų poreikiais atskirų Marijampolės ir kitų savivaldybių švietimo įstaigų pedagogų bendruomenėms organizuoti 77 kvalifikacijos tobulinimosi renginiai (57 iš jų – Marijampolės savivaldybės, 5 – Vilkaviškio rajono, 5 – Kalvarijos savivaldybės, 1– Kazlų Rūdos savivaldybės, 4 – Šakių rajono, 5 – kitų Lietuvos savivaldybių švietimo įstaigų užsakymu), kuriuose dalyvavo 2240 pedagogų.

  Koordinuojant Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinę veiklą organizuoti 82 Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinės veiklos renginiai (31 iš jų – nuotoliniu būdu), kuriuose ugdymo problemas sprendė ir patirtimi dalijosi 1118 Marijampolės savivaldybės pedagogų.

Pagal strateginiame veikos plane numatytas prioritetines pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi kryptis (mokytojų kompetencijų stiprinimas veiksmingai identifikuojant, vertinant ir skatinant mokinių individualią pažangą ir pasiekimus, švietimo pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais, kompetencijų ugdymas, socialinių emocinių pedagogų ir suaugusiųjų kompetencijų ugdymas) organizuoti 92 kvalifikacijos tobulinimosi renginiai, kuriuose profesines kompetencijas tobulino 2080 pedagogų, drauge su jais renginiuose dalyvavo 130 ugdytinių tėvų. Parengta 14 skaitmeninių pedagogų kompetencijų ugdymo programų, pagal jas organizuoti 47 renginiai, kuriuose skaitmenines kompetencijas ir gebėjimus dirbti nuotoliniu būdu tobulino 1530 pedagogų. Švietimo centro tinklalapyje 2020 m. kovo mėn. sukurtas nuotoliniam mokymui skirtas skyrius (http://www.marsc.lt/nm), kuriame talpinamos nuotolinio mokymo nuorodos, vaizdo medžiaga ir kita nuotoliniam mokymui skirta informacija (506 peržiūros).

Švietimo centro organizuotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi renginių dalyviai – Marijampolės savivaldybės (4942) pedagogai, mokinių tėvai, kitų sričių darbuotojai ir mokiniai, taip pat Vilkaviškio (390) ir Šakių (269) rajonų, Kalvarijos (283) ir Kazlų Rūdos (170) bei kitų Lietuvos savivaldybių (742) pedagogai.

Kokybiniai Švietimo centro veiklos vertinimo kriterijai -  organizuojamų renginių vertinime (virtualioje anoniminėje anketinėje apklausoje) dalyvavusių pedagogų ir suaugusiųjų vertinimai. 2020 m. anketinėje apklausoje dalyvavo 1465 pedagogas. 95 % - 99 % momentinės renginių vertinimo apklausos dalyvių teigia, jog renginys, kuriame dalyvavo, labai naudingas arba naudingas, tinkama renginių vieta, trukmė, labai gera arba gera mokymų atmosfera. 26 % mokymų dalyvių mokymai padėjo įsitraukti į mokymosi procesą, 60% – įsivertinti turimas kompetencijas, 9 % – užmegzti naujus profesinius kontaktus, 5 % dalyvavusių nepadarė jokios įtakos. Ilgalaikio mokymų poveikio tyrimo anketinėje apklausoje dalyvavo 478 mokymų dalyviai. Apklausos duomenys rodo, jog 88 % mokymų dalyvių įgyta informacija ketina pasidalinti su kolegomis ir tik 5 % – su mokyklos administracija ar vadovu. Kolegoms dalyvauti mokymuose rekomenduotų 96 % juose dalyvavusiųjų, 98 % apklaustųjų mano turį galimybę įgytas kompetencijas pritaikyti klasėje, 94 % teigia įgiję naujų žinių, o turimas žinias pagilino 64 % mokymų dalyvių, 94 % taiko įgytas žinias rengdamiesi pamokai, 90 % pasinaudodami įgytomis žiniomis teigia gebantys tinkamai vertinti mokinių darbą pamokoje.

 

2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas bei Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo savivaldybėje koordinavimas.

2020 m. drauge su Marijampolės profesinio rengimo centru, Marijampolės savivaldybės administracija,  Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru  bei kitomis institucijomis organizuota 19 neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių (konferencija, tęstinė programa ir kiti renginiai socialiniams, vaiko teisių apsaugos darbuotojams ir kt., respublikinė  ir regioninė konferencija bei diskusija apie nuotolinį suaugusiųjų mokymąsi suaugusiųjų švietėjams, nuotolinės paskaitos tėvams, neformalaus profesinio mokymo kursai ir kt.). Švietimo centro organizuotose suaugusiųjų mokymo veiklose dalyvavo 383 suaugusieji.

Koordinuojant Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimą surinkta informacija iš neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių ar organizuojančių institucijų apie 2020 m. Marijampolės savivaldybėje vykdytas neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas. Informaciją pateikusių 9 savivaldybės ir valstybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų institucijų  duomenimis 2020 m. savivaldybėje vyko 987 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi (neįskaitant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo) renginiai, kuriuose dalyvavo 11,9 tūkst. suaugusiųjų (plg. 2019 m. - 1886 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginiai, 22,4 tūkst. dalyvių). Dominuojančios temos - psichikos sveikata, fizinis aktyvumas ir sveika mityba, skaitmeninis raštingumas, socialinis darbas, kalbų mokymas, kultūrinis švietimas, neformalusis profesinis švietimas ir kt. Bendradarbiaujant su neformalųjį suaugusiųjų švietimą įgyvendinančiomis institucijomis aptartos ateinančio laikotarpio Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano prioritetinės kryptys. Daugiau informacijos: http://www.marsc.lt/suauge.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondui pateikta paraiška ir gautas suaugusiųjų fizinio aktyvumo plėtrai skirto projekto „Vyresnio amžiaus asmenų fizinių gebėjimų stiprinimas Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybėse“ finansavimas. Įgyvendinant projektą suorganizuoti trys fizinio aktyvumo populiarinimo renginiai Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse, pradėti vykdyti vyresnio amžiaus asmenų fizinio aktyvumo užsiėmimai Marijampolėje (4 grupės, 80 dalyvių), parengta ir švietimo centro tinklalapyje paskelbta fizinio aktyvumo užsiėmimų vaizdo medžiaga. Dėl karantino projekto veiklos sustabdytos, jos bus tęsiamos 2021 metais. 

 

3. Kultūrinės veiklos Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizavimas.

Bendradarbiaujant su kultūros ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, įvairių sričių menininkais, 2020 m. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizuotos 5 parodos, 2 koncertai, edukaciniai renginiai ir parodų pristatymai mokytojams ir mokiniams (plg. 2019 m. -19 kultūrinių renginių (6 parodos, 10 koncertų ir kt. renginių, 2,5 tūkst. lankytojų). Galerijoje organizuotuose renginiuose lankėsi ir su galerijos ekspozicija susipažino 1,6 tūkst. marijampoliečių ir miesto svečių iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio valstybių, iš jų – 155 Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų mokiniai; 1,8 tūkst. apsilankymų sulaukė virtuali menų galerijos kolekcijos paroda.

Bendradarbiaujant su Žydų kultūros paveldo kelio asociacija ir kitomis institucijomis įgyvendintas Lietuvos Kultūros tarybos ir Marijampolės savivaldybės administracijos finansuotas projektas „Sinagogos pasakojimai“ - Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje įrengtas interaktyvus stendas su skaitmeniniu edukaciniu - pažintiniu turiniu, pasakojantis apie žydų gyvenimą Marijampolėje ir supažindinantis su  Lietuvos išeivijos daile, galerijos meno kolekcija ir kūrinių autoriais. Projekto veiklos  bus tęsiamos 2021 metais.


2020 m. PKT  ir NSŠ renginiai ir dalyviai

Eil.

Nr.

 

Dalykas

 

Parengtų tęstinių  programų skaičius

 

Dalyvių skaičius

 

Renginiai

Dienų skaičius

 

Valandų skaičius

 

Iš viso renginių

Vyko nuotoliniu būdu

Vyko švietimo centre

Vyko kitur

Finansuojami arba nemokami

Mokami

1.

Vadyba

1

97

4

2

2

 

1

3

5

26

2.

Įvairių dalykų mokytojai

18

2984

108

62

5

41

43

65

187

1023

3.

Lietuvių kalba

1

126

5

1

2

2

1

4

6

26

4.

Užsienio kalba

 

46

2

 

1

1

1

1

2

12

5.

Matematika

 

25

2

2

   

2

 

2

2

6.

Gamtos mokslai

1

14

1

   

1

1

 

1

6

7.

Socialiniai mokslai

 

15

2

 

2

 

2

 

2

10

8.

Technologijos dailė  ir muzika

 

111

8

4

 

4

8

 

6

29

9.

Dorinis ugdymas

2

342

8

2

1

5

8

 

10

76

10.

Fizinis ugdymas

 

124

5

   

5

2

3

5

30

11.

Pradinis ugdymas

1

118

5

1

2

2

5

 

4

19

12.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas

1

277

24

12

1

11

23

1

14

62

13.

Švietimo pagalbos specialistai

2

169

9

3

6

 

9

 

9

38

14.

Mokytojų padėjėjai

1

40

1

 

1

 

1

 

1

6

15.

Profesinis mokymas

1

116

5

3

 

2

3

2

25

148

16.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

6

695

50

11

3

36

44

6

83

289

17.

Mokiniai, drauge su pedagogais dalyvavę PKT renginiuose

 

379

               

18.

Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinė veikla

 

1118

82

31

 

 

 

 

 

 

Iš viso

35

6796

321

134

26

110

154

85

362

1802

 

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių dalyviai

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių dalyviai pagal savivaldybes

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (si) ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiai

 

METODINĖ VEIKLA

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas

Renginių skaičius

Dalyvių skaičius

1.

Technologijos

4

53

2.

Pradinis ugdymas

4

101

3.

Tikyba

3

56

4.

Dailė

2

13

5.

Fizinis ugdymas

2

26

6.

Etika

4

21

7.

Ikimokyklinis ugdymas

3

67

8.

Ikimokykl. įst. meninis ugdymas

1

10

9.

Priešmokyklinis ugdymas

1

18

10.

Mokyklų metodinė taryba

2

46

11.

Muzika

2

16

12.

Choreografija

1

5

13.

Direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė

4

68

14.

Biologija

3

24

15.

Fizika

3

26

16.

Chemija

3

17

17.

Geografija

3

24

18.

Istorija

3

33

19.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų

3

49

20.

Anglų kalbos mokytojų

3

48

21.

Vokiečių kalbos mokytojų

2

16

22.

Rusų kalbos mokytojų

4

40

23.

Socialinių pedagogų

6

108

24.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų

3

67

25.

Psichologų

2

19

26.

Švietimo įstaigų bibliotekininkų

3

53

27.

Matematikos mokytojų

4

59

28.

Informatikos mokytojų

4

35

Iš viso

82

1118