MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠVIETIMO CENTRO 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS REZULTATAI

Švietimo centro veiklos tikslas – teikti kokybiškas, profesinį ir asmeninį tobulėjimą skatinančias kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir kitas švietėjiškas bei kultūros paslaugas pedagogams ir suaugusiesiems.

Pagrindiniai Švietimo centro veiklos uždaviniai:

  • remiantis pedagogų ir švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikiais, nacionaliniais švietimo prioritetais, valstybinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, mokyklų išorės vertinimo, tarptautinių ir kitų švietimo tyrimų duomenimis rengti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) programas, organizuoti Marijampolės regiono pedagogų kvalifikacijos tobulinimą(si) ir gerosios patirties sklaidą, koordinuoti Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinę veiklą, teikti metodinę bei dalykinę pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams;
  • organizuoti suaugusiųjų neformalųjį mokymąsi ir koordinuoti Marijamplės savivaldybės tarybos tvirtinamo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimą savivaldybėje;
  • organizuoti kultūrinę veiklą Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.

Švietimo centro veiklos rezultatai įgyvendinant strateginio plano kryptis bei veiklos prioritetus.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi organizavimas.

2018 m. švietimo centro veiklos rezultatas - 375 pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir metodinės veiklos renginiai, 9,8  tūkst. dalyvių - pedagogų, suaugusiųjų ir mokinių.

Siekiant numatytų tikslų ir įgyvendinant veiklos uždavinius 2018 m. parengtos ir įgyvendintos 122 klientų poreikius ir švietimo prioritetus atitinkančios kvalifikacijos tobulinimo(si) programos, organizuoti 273 pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginiai (5 kursai, 117 seminarų, 40 paskaitos, 13 konferencijų, 2 atviros pamokos, 6 edukacinės išvykos, 11 pedagogų ir jų ugdytinių darbų parodų, 22 kt. renginių), kuriuose 8340 Marijampolės ir apskrities bei kitų savivaldybių pedagogų, besimokančių suaugusiųjų, mokinių tėvų ir mokinių turėjo galimybę patobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas.

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių trukmė – 414 dienų, 2050 ak. val.

Įvairių projektų ir programų lėšomis finansuoti arba neatlygintinai organizuota 200 kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, mokinio krepšelio ar asmeninėmis dalyvių lėšomis – 73 renginiai.

70 kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) renginių vyko Švietimo centre, 203 - Marijampolės ir kitų savivaldybių švietimo ar kitose įstaigose.  

Remiantis švietimo įstaigų poreikiais atskirų Marijampolės ir kitų savivaldybių švietimo įstaigų pedagogų bendruomenėms organizuoti 88  renginiai (36 iš jų – Marijampolės savivaldybės, 2 – Vilkaviškio rajono, 7 – Kalvarijos savivaldybės, 21 – Kazlų Rūdos savivaldybės, 19 – Šakių rajono, 3 – kitų Lietuvos savivaldybių švietimo įstaigų užsakymu), kuriuose dalyvavo 2992 pedagogai.

Koordinuojant Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinę veiklą organizuoti 102 Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinės veiklos renginiai, kuriuose ugdymo problemas sprendė ir patirtimi dalijosi  1458 Marijampolės savivaldybės pedagogai.

Švietimo centro organizuotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginių dalyviai - Marijampolės savivaldybės (4479), Vilkaviškio (329) ir Šakių (1236) rajonų, Kalvarijos (543) ir Kazlų Rūdos (530) bei  kitų Lietuvos savivaldybių (1223) pedagogai, mokinių tėvai, suaugusieji.

Švietimo centro organizuojamų renginių vertinime (anketinėje apklausoje) dalyvavo 2363 pedagogai. 95 % - 99%  momentinės renginių vertinimo apklausos dalyvių teigia, jog renginys, kuriame dalyvavo, labai naudingas arba naudingas, tinkama renginių vieta, trukmė, labai gera arba gera mokymų atmosfera,  mokymai padėjo įsitraukti į mokymosi procesą (29 %), įsivertinti turimas kompetencijas (55 %), užmegzti naujus profesinius kontaktus (13 %), ir tik  4 % dalyvavusių nepadarė jokios įtakos. Ilgalaikio mokymų poveikio tyrimo anketiniai duomenys  rodo, jog 80  % mokymų dalyvių įgyta informacija ketina pasidalinti su kolegomis ir tik 13 % su mokyklos vadovu ar administracija. Kolegoms mokymuose dalyvauti rekomenduotų 99 % dalyvavusiųjų, 91 % mano turįs galimybę įgytas kompetencijas pritaikyti klasėje, 99 % teigia įgiję naujų žinių, o turimas žinias pagilino 71 % dalyvių, 90 % taiko įgytas žinias rengdamiesi pamokai, 84 % pasinaudodami įgytomis žiniomis geba  tinkamai vertinti mokinių darbą pamokoje.

2018 m. strateginiame veiklos plane numatytas rezultato vertinimo kriterijus5 tūkst. kvalifikaciją tobulinusių pedagogų ir mokymosi veiklose dalyvavusių suaugusiųjų, produkto kriterijai – 120 parengtų kvalifikacijos tobulinimo(si) programų, 200 kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, 60 metodinės veiklos renginių.

2018 m. įgyvendinti šie strateginiame veiklos plane numatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi  prioritetai:

1) socialinių ir emocinių pedagogų bei suaugusiųjų kompetencijų ugdymas – organizuoti 34 renginiai (seminarai, paskaitos, konferencijos), kuriuose dalyvavo 604 pedagogai ir ugdytinių tėvai;

2) duomenimis grįstas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas – remiantis ugdymo įstaigų įsivertinimo ir išorės vertinimo, NMPP, PUPP, VBE ir tarptautinių tyrimų duomenimis organizuoti 43 kvalifikacijos tobulinimosi renginiai, kuriuose profesines kompetencijas tobulino 876 pedagogai. Duomenų panaudojimas ugdymo kokybei ir pasiekimams gerinti svarstytas ir dalykų mokytojų bei mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodiniuose pasitarimuose (46 dalyviai);

3) savanorystės švietimo įstaigose skatinimas dalyvaujant projekte „Lyderių laikas 3“ – drauge su Marijampolės savivaldybės pokyčio projekto komanda organizuota konferencija „Savanorystė švietime: iššūkiai ir galimybės“ Marijampolės savivaldybės pedagogams, įvairių savanoriška mokinių veikla suinteresuotų savivaldybės organizacijų atstovams ir mokiniams, kurioje su savanoriškos veiklos ir savanorystės patirtimi, galimybėmis bei idėjomis  susipažino 132 konferencijos dalyviai. Įgyvendinant šį prioritetą taip pat organizuoti mokymai ugdymo įstaigų vadovams apie mokinių savanoriškos veiklos mokykloje galimybes ir trūkumus, kuriuose su prasmingos socialinės pilietinės mokinių veiklos galimybėmis susipažino 28 Marijampolės sav. ugdymo įstaigų vadovai.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas bei Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 veiksmų plano įgyvendinimo savivaldybėje koordinavimas.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2017-09-25 sprendimu Nr. 1-245 patvirtinto Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 m. veiksmų plano 2018 m. įgyvendinimo rezultatas (informaciją apie Marijampolės savivaldybėje vykdytas neformaliojo suaugusiųjų mokymo programas pateikusių institucijų 8 institucijų  duomenimis) – 1854 neformaliojo suaugusiųjų mokymosi (neįskaitant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo) renginiai, kuriuose dalyvavo 22472 suaugusieji. Daugiausia mokymų buvo skirta  sveikos gyvensenos temoms bei vyresnio amžiaus asmenims (1469 renginiai, 20665 dalyviai), suaugusiųjų saviraiškos galimybėms, meninei kompetencijai ir pažintiniams poreikiams plėtoti (221 renginys, 405 dalyviai), socialinių ir emocinių suaugusiųjų kompetencijų ugdymui (49 renginiai, 381 dalyvis).

Įgyvendinti šie  2018 m. strateginiame veiklos plane numatyti prioritetai: 

1) Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir koordinatoriaus veiklos plėtra savivaldybėje plečiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir akcentuojant tėvystės įgūdžių stiprinimą - organizuota 10 tėvų švietimo renginių, kuriuose tėvystės įgūdžius tobulino 172 tėvai.

2) Neformalųjį suaugusiųjų švietimą (toliau – NSŠ) įgyvendinančių institucijų sutelkimas organizuojant suaugusiųjų mokymosi poreikių tyrimą ir įgyvendinant bendras veiklas ir /ar projektus – parengta apklausos anketa ir 2018 m lapkričio mėn. bendradarbiaujant su NSŠ įgyvendinančiomis Marijampolės savivaldybės institucijomis įvykdytas suaugusiųjų mokymosi poreikių tyrimas „Suaugusiųjų mokymosi poreikiai Marijampolės savivaldybėje“, kuriame dalyvavo 932 suaugusieji savivaldybės gyventojai. Tyrimo rezultatai švietimo bendruomenei ir Marijampolės gyventojams bus pristatyti 2019 m. 

Bendradarbiaujant su NSŠ teikėjais organizuota ir apskrities mastu koordinuota  nacionalinė 2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ (25 renginiai, akcijos ir kt. savaitės palaikymo iniciatyvos), organizuota konferencija „Iš praeities į ateitį Vydūno idėjų šviesoje“, taip pat asmens duomenų apsaugos pareigūnų mokymai, neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojams organizuoti NSŠ ir TM planavimo savivaldybėse, projektų rengimo ir įgyvendinimo, elektroninių mokymosi aplinkų panaudojimo suaugusiųjų mokymui(si) bei šiuolaikinių neformaliojo suaugusiųjų švietimo metodų ir formų mokymai (bendra trukmė – 48 val.), kuriuose andragogines kompetencijas tobulino 44 suaugusiųjų švietėjai.

2018 m. strateginiame veiklos plane numatyti produkto kriterijai – parengtos 5 suaugusiųjų neformaliojo mokymosi programos, organizuoti 5  suaugusiųjų neformaliojo mokymosi renginiai.

Kultūrinės veiklos Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje organizavimas.

2018 m. kultūrinės veiklos organizavimo Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje rezultatas – 25 kultūriniai renginiai (parodos, koncertai, susitikimai, knygų pristatymai, forumai ir kt.), organizuoti bendradarbiaujant su kultūros ir kitomis institucijomis bei įvairių sričių menininkais. Renginiuose dalyvavo daugiau nei 1,5 tūkst. Marijampolės gyventojų, su galerijos ekspozicija susipažino per 1,5 tūkst. miesto svečių iš kitų  Lietuvos miestų bei užsienio valstybių.

Įgyvendintas 2018 m. strateginiame veiklos plane numatytas prioritetas organizuojant kultūrinę veiklą -  profesionalaus meno parodų ir kitų kultūrinių renginių, skirtų projektui „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė“, organizavimas Beatričės Kleizaitės –Vasaris menų galerijoje. Įgyvendinant šį prioritetą ir bendradarbiaujant su Lietuvos išeivijos dailės fondu, Lewben Art Foundation, Čikagos Čiurlionio galerija, Nacionaliniu M. K. Čiurlionio ir Lietuvos dailės muziejais, Dusetų dailės galerija, parengtos ir pristatytos Marijampolės visuomenei bei miesto svečiams 7 profesionalaus meno parodos, skirtos kultūros sostinės programai. Lietuvos  Kultūros tarybai pateiktas, iš dalies finansuotas ir įgyvendintas projektas „Dovana iš Čikagos: Gutauskas, Elskus, Kezys“.

2018 m. galerijos meno kolekcija papildyta 37 kūriniais (4 meno kūriniais ir 33 Čikagos Čiurlionio galerijos dovanotomis nuotraukomis).

2018 m. strateginiame veiklos plane numatytas rezultato vertinimo kriterijus1000 kultūrinių renginių ir galerijos lankytojų, produkto kriterijai –  7 organizuotos parodos, 12 organizuotų kultūrinių renginių.

Dalyvavimas programose/projektuose.

Švietimo centras drauge su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorius), Klaipėdos valstybinė kolegija, Valstybės ir savivaldybių mokymo centru „Dainava“ ir Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centru 2016 – 2018 metais vykdo ERASMUS+ programos mobilumo projektą „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti.

Penkių konsorciume dalyvaujančių suaugusiųjų mokymo ir švietimo įstaigų darbuotojai (iš jų du dalyviai iš Marijampolės  Meilės Lukšienės  švietimo centro) penkias dienas (balandžio 7-14 d. d.) plėtė teorines tarpkultūrinio bendravimo žinias, nagrinėjo darbo su migrantais ir pabėgėliais specifiką, sėmėsi kolegų iš Italijos darbo su migrantais patirties, analizavo ir diskutavo, kaip išgirstus ir pamatytus dalykus galėtų pritaikyti savo darbe.

Nuo 2017 m. švietimo centras aktyviai dalyvauja Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamo nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ veikloje Marijampolės savivaldybėje – trys švietimo centro darbuotojai yra savivaldybės pokyčių komandos nariai (iš viso komandoje – 15 įvairias savivaldybės švietimo įstaigas atstovaujančių darbuotojų).  2018 m.  kovo 22 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, Marijampolės savivaldybės administracija ir projekto „Lyderių laikas 3“ Marijampolės savivaldybės kūrybinė komanda organizavo konferenciją „Savanorystė: daryti gera yra gera“ skirta švietimo įstaigų vadovams ir atstovams, mokiniams, mokinių tėvams, jaunimo nevyriausybinių, verslo ir kitų organizacijų bei vietos bendruomenių atstovams. Savanorystės atveriamos galimybėmis ir sėkmės istorijomis dalinosi savanoriai ir savanoriškos veiklos organizatoriai iš kitų Lietuvos savivaldybių, taip pat užsieniečiai, savanoriaujantys Lietuvoje. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitomis Lietuvos institucijomis, įgyvendinančiomis panašias idėjas, o su savanoriškos veiklos ir savanorystės patirtimi, galimybėmis bei idėjomis  susipažino 132 konferencijos dalyviai..

Švietimo centro darbuotojai dalyvavo  projekto „Lyderių laikas 3“ organizuotoje stažuotėje Suomijoje ir Estijoje  „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“, taip pat stažuotėse Lietuvoje, kur gilinosi į socialinių, emocinių ir pilietinių kompetencijų ugdymo ir savanoriškos mokinių veiklos situaciją bei galimybes.

Visa dalyvavimo projekte „Lyderių laikas 3“ patirtis bus apibendrinta 2019 m. centro organizuojamoje baigiamoje projekto konferencijoje.

Dalyvaudamas šiame projekte centras organizuoja mokymus pedagogams,  remia mokymų komandos dalyviams organizavimą, viešina ir ugdymo įstaigoms padeda viešinti bei organizuoti komandos dalyvių savivaldybėje vykdomas veiklas.

Kaip mokymų organizatorius centras dalyvavo VŠĮ  „Pažangos projektai“ ir  Marijampolės savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro vykdomame  projekte  „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ - 2018 m. parengta 12 ak. val. trukmės programa ir  organizuota 18 seminarų,  kuriuose dalyvavo 283 socialiniai ir švietimo darbuotojai.

2018 metais parengta ir Lietuvos kultūros tarybai pateikta projekto „Dovana iš Čikagos: Gutauskas, Elskus, Kezys“ paraiška, kuriai skirtas  finansavimas ir projektas sėkmingai įgyvendintas.

Bendradarbiavimas su Lietuvos ir regiono švietimo, kultūros, nevyriausybinėmis ir kt. institucijomis bei organizacijomis.

Rengiant ir įgyvendinant švietimo ir kultūros projektus bei programas buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, kitais nacionaliniais ir regionų švietimo centrais bei kultūros institucijomis, Marijampolės regiono švietimo, neformalųjį suaugusiųjų švietimą organizuojančiomis institucijomis ar organizacijomis bei kultūros įstaigomis, regione veikiančiomis nevyriausybinėmis, verslo ir kitomis organizacijomis. Švietimo centras yra aktyvus Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos (LŠCDA) ir  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) narys, švietimo centro atstovai dalyvauja abiejų asociacijų valdybų veikloje. Ypač glaudžiai bendradarbiauta su Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetu organizuojant bei koordinuojant trečiojo amžiaus asmenų ir neformalųjį suaugusiųjų mokymą Marijampolės savivaldybėje.

Švietimo centro darbuotojai.

Švietimo centre 2018 m. dirbo 15 darbuotojų – direktorius ir direktoriaus pavaduotojas (2 etatai), 5 metodininkai (3,5 etato), 1 neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius (1 etatas), 7 nepedagoginiai darbuotojai – vyr. buhalteris, ūkio dalies vedėjas, sekretorius, 2 kultūrinių renginių organizatoriai, 2 valytojai (5,5 etato).

Švietimo centro darbuotojų kvalifikacija: 7 darbuotojai įgiję įvairių sričių (andragogikos/suaugusiųjų švietimo, informacinių technologijų, viešojo administravimo, viešųjų ryšių, socialinės antropologijos) magistro kvalifikacinius laipsnius, 1 darbuotojas – humanitarinių mokslų (menotyros) daktaras.

2019 m. veiklos prioritetai.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, tarptautinių tyrimų, mokyklų išorės vertinimo ir kitų vertinimų rekomendacijų bei informacijos panaudojimas planuojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimą(si);

Socialinių ir emocinių pedagogų bei suaugusiųjų kompetencijų ugdymas;

Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės pokyčio projekto skatinant savanorystę ir prasmingą savanorišką veiklą ugdymo įstaigose idėjų sklaida.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir koordinatoriaus veiklos plėtra savivaldybėje plečiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir įgyvendinant Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų planą;

Integruota kultūrinė veikla (parodos ir edukacija), skatinanti mokytojo ir mokinio kūrybiškumą, Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.


2018 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) IR METODINIAI RENGINIAI BEI JŲ DALYVIAI

Eil.

Nr.

Dalykas

Parengtų programų skaičius

Dalyvių skaičius

Iš viso renginių

Dienų skaičius

Valandų skaičius

1

Vadyba

6

369

9

10

52

2

Visiems pedagogams

39

3179

121

157

958

3

IKT taikymas

1

49

2

6

46

4

Lietuvių kalba

4

102

5

5

30

5

Užsienio kalbos

1

75

7

7

28

6

Tikyba ir etika

10

382

15

18

88

7

Socialiniai mokslai

11

18

1

1

6

8

Geografija

1

21

1

1

6

9

Tikslieji mokslai

3

105

6

7

27

10

Gamtos mokslai

1

17

1

1

6

11

Chemija

2

18

2

2

12

12

Dailė ir technologijos

9

253

11

56

10

13

Muzika

4

173

5

5

30

14

Kūno kultūra

3

55

3

3

18

15

Pradinis ugdymas

13

672

19

33

157

16

Ikimokyklinis ugdymas

15

1387

38

35

210

17

Psichologija

3

39

3

3

14

18

Specialioji ir socialinė pedagogika

3

440

5

5

21

19

Profesinis mokymas

2

34

2

25

186

20

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

 

107

6

7

46

21

Andragogika

 

18

1

1

6

22

Tėvų švietimas

1

153

8

25

90

23

Mokiniai

 

674

2

1

3

Iš viso

122

8340

273

414

2050


 

 

2018 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIŲ DALYVIŲ SUVESTINĖ PAGAL SAVIVALDYBES

 

 

2018 m. METODINĖS VEIKLOS RENGINIŲ IR DALYVIŲ SUVESTINĖ

Eil.

Nr.

 

Būrelio pavadinimas

Renginiai

Dalyvių skaičius

Metodiniai pasitarimai

Gerosios patirties sklaida

Atviros pamokos

Renginių aptarimas

Metodinės išvykos

Metodinės dienos

Kita veikla

Iš viso renginių

1.

Technologijos

1

-

 

4

1

 

 

6

70

2.

Pradinis ugdymas

3

2

1

 

 

1

 

7

157

3.

Psichologija

2

 

 

1

 

 

 

3

30

4.

Rusų kalba

2

 

 

 

1

 

 

3

33

5. 

Anglų kalba

2

1

 

 

 

 

 

3

22

6.

Vokiečių kalba

1

1

 

 

 

 

1

3

21

7.

Dailė

1

 

 

 

 

 

 

1

5

8.

Kūno kultūra

1

 

 

 

 

 

 

1

12

9. 

Etika

1

1

 

 

 

 

 

2

15

10.

Tikyba

2

-

 

1

 

1

 

4

92

11. 

Biologija

2

1

 

 

 

 

 

3

36

12.

Fizika

2

1

 

 

 

 

 

3

17

13. 

Chemija

2

1

 

 

 

 

 

3

11

14.

Istorija

2

 

 

2

 

 

 

4

35

15.

Geografija

2

 

 

1

 

 

 

3

28

16.

Socialiniai pedagogai

3

3

 

 

1

 

 

7

135

17.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų

3

 

 

 

 

 

1

4

92

18.

Lietuvių kalbos

5

 

 

 

 

 

 

5

55

19.

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė grupė

1

 

 

 

1

 

1

3

47

20.

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinė grupė +MMT

1

 

 

 

 

 

 

1

32

21.

Matematika

1

1

 

 

 

 

 

2

31

22.

Informatika

2

2

 

 

 

 

 

4

33

23.

Ikimokyklinis ugdymas

1

2

 

 

1

 

 

4

102

24.

Ikimokyklinių įstaigų meninis ugdymas

1

2

 

1

1

 

 

5

92

25.

Priešmokyklinis ugdymas

1

 

 

2

1

 

 

4

54

26.

Mokyklų metodinė taryba

1

 

 

 

 

 

 

1

29

27.

Muzika

2

2

 

1

 

 

2

7

92

28.

Choreografija

1

 

 

2

 

 

 

3

22

29.

Bibliotekininkai

1

1

 

 

 

1

 

3

58

                   Iš viso 

50

21

1

15

7

3

5

102

1458