MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2021 metų birželis

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

 1.  

Įvairių dalykų mokytojams ir mokiniams

 

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokausi ir augu 2021“

Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pavaduotoja ugdymui V. Venciuvienė, chemijos mokytoja M. Matulaitienė, biologijos mokytoja M. Andriukaitienė, pradinių klasių mokytoja G. Jokimaitienė

3 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Microsoft Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 1.  

Technologijų, dailės ir neformaliojo ugdymo pedagogams

 

Paskaitos „Aliaskos spalvos. Kaip daromi tobuli kadrai...“; „Kaip fotografija tampa pašto ženklu. Japonijos jaunimo gatvės mada ir pomėgiai“

Trukmė – 2 ak. val.

L. Urbonas, fotografas, Professional Photographers of America narys, konkurso  „We Love Lithuania 2016“ laimėtojas;

R. Danilevičius,  Lietuvos Respublikos ambasados Japonijoje trečiasis sekretorius

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 1.  

Ugdymo įstaigų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams

 

Tęstinė programa „Ankstyvoji pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems raidos sutrikimų“ (trukmė – 40 val.)

 

Seminaras „Ankstyvoji pagalba

ikimokyklinio amžiaus vaikams,

turintiems įvairiapusių raidos

sutrikimų“

Trukmė – 24 ak. val.

Dokt. E. Steponėnienė, D. Šiekštelytė Valkerienė

7, 8, 9 d.

10.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

projektaisvietimui@gmail.com

www.projektaisvietimui.lt

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

 1.  

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo nariams 

 

Gerosios patirties sklaida. Mokyklos bendruomenės narių atsakingas bendradarbiavimas veiklos kokybės įsivertinime, kiekvieno nario augimui bei sėkmei

V. Giedraitienė, Marijampolės savivaldybės

veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo

ugdymo mokyklų klubo pirmininkė

9 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 1.  

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams ir specialistams

5.1

Tęstinė programa „Skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo(si) / mokymo(si) turinį Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje“ (trukmė – 40 ak. val.)

5.1.1

III modulis„ Mokymas ir mokymasis. Mokinių pasiekimų vertinimas“

E. Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

10 d.

11.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Teams sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

5.1.2

IV modulis „Mokinių įgalinimas ir skaitmeninių kompetencijų skatinimas“

17 d.

11.30 val.

     6.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų (VGK) nariams

 

Paskaita „VGK veiklos svarba prevenciniame lygmenyje, bei pagalbos planų  rengimas ir įgyvendinimas“

 

Trukmė – 1,5 ak. val.

J. Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

15 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

ŠAKIŲ RAJONE

7.

„Varpo“ mokyklos pradinio ugdymo pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams

 

Seminaras „Sensorinis lavinimas pradiniame ugdyme“

Šakių „Varpo“ mokyklos  II kategorijos psichologė J. Stankaitytė, specialioji pedagogė-logopedė metodininkė R. Čiulkinytė

7 d.

13.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Šakių rajono ugdymo įstaigų specialiesiems pedagogams, logopedams, mokytojams

 

Gerosios patirties sklaidos seminaras „Skaitmeninių  mokymosi  priemonių kūrimas individualizuotam specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui(si)“

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė G. Žilinskienė, specialioji pedagogė -logopedė A. Dervaitienė, specialiosios pedagogės I. Ignatavičienė, S. Mikštienė, mokytoja E. Mikalauskienė; J. Sutkuvienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos, Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro logopedė, specialioji pedagogė; Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ specialiosios  pedagogės-logopedės  S. Damijonaitienė, V. Staugaitytė

7 d.

14.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

  9.

Šakių rajono geografijos mokytojams

 

Seminaras „Ką reiškia Antropocenas“

B. Bendoraitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos geografijos mokytoja  metodininkė

8 d.

10.00 val.

Šakių „Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D Aniulienė)

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

10.

Šakių dekanato tikybos mokytojams

 

Seminaras „Netradiciniai darbo metodai mokant tikybos“

A. Lostys, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro tikybos vyresnysis mokytojas;

R. Dumskienė, Lekėčių pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja; O. Vasiliauskaitė, Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė; S. Norkienė, Sudargo pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja

8 d.

14.30 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams

 

Seminaras „Struktūruotas mokymas. Autizmą turinčių vaikų ugdymas“

A. Šlečkienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ logoterapeutė, specialioji pedagogė

11 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

12.

Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkams, mokyklų metodinės tarybos pirmininkams, rajono metodinės tarybos nariams

 

Gerosios patirties sklaidos renginys

„Aktyvi mokytojų metodinė veikla – atviros durys į sėkmingą ugdymo procesą“

 

Trukmė – 4 ak. val.

M. Liukaitienė, Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotoja; D. Jazukevičienė, Šakių Švietimo pagalbos tarnybos direktorė;

A. Staniulienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktorės pavaduotoja;

Šakių Švietimo pagalbos tarnybos andragogės

I. Sorakienė, D. Aniulienė

15 d.

13.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt Informacija el. paštu

sakiai.ppt@gmail.com

(Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba, D. Aniulienė);

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

 1.  

Visiems pedagogams

 

Tęstinė Valdorfo mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo programa.

X modulis (trukmė – 296 val.). Seminaras „Kultūrinės epochos pagal R.Šteinerį. Euritmija. Piešimas. Grojimas fleita. Dainavimas. Lipdymas. Skaitiniai“

Vilniaus Valdorfo mokyklos chemijos mokytojas A.  Driukas, dailės mokytoja

N. Akstinienė; N. Repova, Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos  mokytoja

Birželio 28-liepos 2 d.

9.00 val.

Vilnius

Seminaro  kaina – 60,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com  

(J. Gelžinienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

 1.  

Povilo Dirgėlos tapybos darbų paroda „Aš į laimę krentu kaip į jūrą“  (H. Radauskas)

 

Paroda veiks iki š. m. rugpjūčio 15 d.

Parodos pristatymas

18 d.

15.30 val.

Beatričės Kleizaitės–

Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

 1.  

Trumpa virtuali Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos kolekcijos kūrinių paroda

 

https://www.artsteps.com/view/5e981c9218695b402b4db1be

 1.  

Virtuali  Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų mokinių darbų paroda „Nuo...iki...2021“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų metodinis būrelis

Paroda veiks iki š.m. birželio 30 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro internetinėje svetainėje http://www.marsc.lt/ 

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 1.  

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų paroda „Tyrinėju, eksperimentuoju, augu“

 

Parodos organizatorius – Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“

Parodos darbai bus eksponuojami š. m. rugpjūčio 23 d. – spalio 31 d.  Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos internetinėje svetainėje https://www.sintautai.sakiai.lm.lt/New/index.php

Registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 612 78631 arba

el. paštais: galinskiene.ruta@gmail.com

(R. Galinskienė); jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

VI. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

 1.  

Tikybos mokytojams

 

Gerosios patirties sklaida. Kaip mums sekėsi dirbti nuotoliniu būdu. Trūkumai ir privalumai

N. Kirkliauskienė, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos, Mokolų progimnazijos ir Kalvarijos savivaldybės Antanavo pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja;

G. Grigaliūnienė, Švietimo centro metodininkė

2 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Zoom sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

 1.  

Informacinių technologijų  mokytojams

 

Metodinis pasitarimas. Kompetencijų ir jų raiškos informatikos BP aptarimas.

Einamieji klausimai

J.Rutkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

D. Liaukuvienė, Švietimo centro metodininkė

3 d.

16.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM sistemoje

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu liaukuviene@gmail.com

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 1.  

Pagrindinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų mokinių komandoms, neformaliojo vaikų švietimo ugdytiniams (12-18 m.)

 

Virtualus tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas „Adata-2021”

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė R. Vaitonienė, vyresnioji mokytoja D. Raškevičienė

3 d.

15.00 val.

Renginys vyks nuotoliniu būdu Google Meet sistemoje

Informacija tel. 8 676 19320

(R. Vaitonienė);

el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 1.  

2020-2021 m. m. 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados III etapo dalyviams

 

2020-2021 m. m. 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados III etapas

R. Koncevičienė, Švietimo centro metodininkė

4 d.

12.00 val.

Olimpiada vyks nuotoliniu būdu

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com